Speer­punten 2022-2026


Zo laten we Den Bosch bloeien! Partij voor de Dieren Den Bosch

De Partij voor de Dieren staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit zijn onze speerpunten voor de komende raadsperiode:

 1. Den Bosch roept de klimaat- en natuurcrisis uit en is uiterlijk in 2030 klimaatneutraal.
  Er komt een ambitieus klimaatplan met bijbehorend budget. Er komen concrete, afrekenbare tussendoelen en snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen te worden. Ook wordt er een biodiversiteitsherstelplan opgesteld.
  Lees meer over klimaatrechtvaardigheid

 2. Dieren tellen mee! Daarom komt er meer aandacht voor de opvang van huisdieren en in het wild levende dieren.
  Den Bosch zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Naast honden en katten moeten ook vogels, knaagdieren en konijnen binnen de gemeente opgevangen worden. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.
  Lees meer over dierenrechten

 3. Er komt meer ruimte voor dieren bij groenaanleg en –onderhoud.
  De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.
  Lees meer over een groen en leefbaar Den Bosch

 4. Participatie gaat voortaan echt over samenwerken! De gemeente maakt geen plannen voor inwoners maar mét inwoners.
  Den Bosch zet zich pro-actief in om ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterde mensen, beter te betrekken in het participatieproces van de energietransitie.
  De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  De transitie naar een klimaatneutraal Den Bosch in 2030 geven we samen vorm. De gemeente stelt een, geloot en representatief voor inwoners van de gemeente, burgerberaad in waarbij inwoners, met ondersteuning van experts en creatievelingen, het gemeentebestuur adviseren over het klimaatbeleid. Deelnemers worden hiervoor zeer billijk betaald.
  Lees meer over veiligheid en privacy en burgerrechten

 5. Den Bosch beschermt de natuur! De gemeente vergroent straten, tuinen en daken en gebruikt geen gif. Er wordt niet in het groen gebouwd.
  Om Den Bosch leefbaar te houden koesteren we het bestaande groen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen wordt altijd evenredig extra groen aangelegd. Bij de renovatie of aanpassingen van wijken wordt er meer groen aangelegd. In het groen wordt niet gebouwd, in het Prins Hendrikpark en Annapark wordt dan ook niet gebouwd.
  Lees meer over een groen en leefbaar Den Bosch

 6. De gemeente doet er alles aan om wonen prettig en betaalbaar te maken. Er is geen plek voor huisjesmelkers en speculanten.
  Er komen meer betaalbare woningen: fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er (nieuwe) plannen voor betaalbare koopwoningen.
  Er komen regels voor goed verhuurderschap. Verhuurders moeten een verhuurdersvergunning met een beperkte geldigheid aanvragen. Wanneer zij niet voldoen aan de regels voor goed verhuurderschap, raken zij die vergunning kwijt.
  Er komen maatregelen tegen speculatie met woonruimte en leegstand, zoals een zelfbewoningsplicht en een leegstandverordening met sancties. De gemeente past opkoopbescherming toe waar het mag, om zo beleggers uit de wijken te weren. We stellen een maximum aan het aantal panden dat een individu of onderneming in een gemeente mag bezitten.
  Lees meer over wonen, zorg onderwijs en cultuur

 7. In Den Bosch kan iedereen in vrijheid zichzelf zijn. Inclusiviteit wordt gekoesterd. Discriminatie en racisme worden hard aangepakt.
  Den Bosch treedt met kracht op tegen discriminatie en komt met een plan om institutioneel racisme uit te bannen.
  Den Bosch zorgt dat aangifte doen bij discriminatie laagdrempeliger wordt om zo de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. Dit doen we onder andere door sensitiviteitstraining over bijvoorbeeld racisme en LHBTQIA+-onderwerpen bij de politie.
  De gemeente doet geen zaken met (en verleent geen subsidies aan) organisaties die discrimineren en uitsluiten.
  Lees meer over inclusiviteit en emancipatie

 8. Fietsers en voetgangers staan op één en de auto is te gast in Den Bosch. Duurzaam openbaar vervoer krijgt prioriteit.
  De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
  In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
  In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
  Lees meer over ruimte voor fiets en voetganger

 9. De gemeente zet in op ecologische en sociale groei en bloei. Economische groei is niet langer het doel.
  De gemeente blijft met haar economisch beleid binnen de donut van Kate Raworth: bestaanszekerheid en welzijn voor elke inwoner zonder door het ecologisch plafond van de Aarde te schieten. Den Bosch maakt hiertoe een eigen donut-model.
  Welvaart wordt niet meer gemeten of nagestreefd aan de hand van economische groei of hoge plekken in economische ranglijstjes. Den Bosch maakt indicatoren van brede welvaart leidend in het beleid, zoals milieu, gezondheid, welzijn, een goede balans tussen werk en privé, wonen, veiligheid, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen.
  Lees meer over een duurzame Bossche economie

 10. Den Bosch wordt een schonere gemeente zonder zwerfvuil en ongewenst reclamedrukwerk en met een goede luchtkwaliteit.
  Uiterlijk in 2030 is Den Bosch afvalvrij: alle grondstoffen worden hergebruikt. Het gebruik van nieuwe grondstoffen is minimaal gehalveerd. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een kringloopstrategie.
  Lees meer over een duurzame Bossche economie