Bijdrage debat bestuurs­ak­koord


31 mei 2022

Voorzitter, graag wil ik de heer Ralph Geers feliciteren als allereerst beoogd wethouder voor dierenwelzijn. Een hele eer en een verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust. Uiteraard kunt u altijd bij mijn partij terecht met vragen. Wij zijn blij te lezen dat de volgende stap in het dierenwelzijnsbeleid genomen zal gaan worden. Dit beleid ligt er al jaren en ligt ook al jaren zo goed als stil. Wij zien graag een concreet plan van de volledige implementatie van dit beleid, hierover dan ook een motie aan u voorgelegd.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet positieve punten in het gepresenteerde bestuursakkoord, waarvoor wij de nieuwe coalitie willen bedanken. Uiteraard zijn wij blij met het feit dat er een wethouder voor dierenwelzijn komt, we zijn verheugd over de versnelling van de energietransitie, het voortzetten van het beleid van aanplant van flink meer groen en dat er aandacht wordt besteed aan het mee laten doen in de samenleving van alle Bosschenaren. Aansluitend op deze laatste twee onderwerpen dient mijn fractie een motie in samen met andere oppositiecollega’s om met de financiële handreiking biodiversiteit en meedoen elkaar nog meer te laten versterken.

Helaas kan niet alles positief zijn. Wij zijn blij dat het klimaatdoel naar voren wordt gehaald van 2050 naar 2045, maar zijn niet overtuigd dat in de huidige vorm dit doel gehaald wordt. In de eerste plaats omdat hier geen concreet plan aan ten grondslag ligt. Ten tweede omdat er wordt aangegeven dat er mede op toekomstige innovaties vertrouwd zal worden om het klimaatdoel te behalen. Innovaties waarvan we niet weten of deze überhaupt wel worden uitgevonden. Het is volstrekt onverantwoord om op deze manier te gokken op de toekomst. Daarom zien wij dan ook graag een concreet plan van het beoogde college hoe het klimaatdoel gehaald gaat worden, zonder hierbij te vertrouwen op tovertrucks uit de toekomst. Dit middels een motie aan u voorgelegd.

Het klimaatdoel in de vorm van een jaartal zegt nog niets over hoeveel broeikasgassen we in totaal nog gaan uitstoten. En juist dat is van belang. Het IPCC is heel duidelijk over hoeveel CO2 er mondiaal nog kan worden uitgestoten om nog 50% kans te hebben om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Werken met een CO2 budget op basis van de CO2 ruimte is de enige manier om te zorgen dat we binnen de anderhalve graad blijven en ook hierover hebben wij u een dan ook een motie voorgelegd.

We maken de aarde kapot en niet enkel door de CO2 uitstoot. We treden ruim buiten de draagkracht van de aarde, als iedereen ter wereld zou leven zoals wij dan hebben we drie en halve aarde nodig voor voldoende grondstoffen voor productie en energie. Het is goed te lezen dat het nieuwe college aangeeft aandacht te zullen besteden aan een circulaire economie. Om de aarde niet uit te putten is het echter noodzakelijk om binnen de draagkracht van de aarde te blijven. Ook hierover een motie.

De plannen van het nieuwe college om actief te werken aan duurzame mobiliteit zijn een mooi streven, maar niet de volledige verandering die mobiliteit nodig heeft om duurzaam te worden. Privaat autobezit, dus ook elektrisch, is niet de toekomst. Het is inefficiënt in verhouding tot het verbruik en dus niet duurzaam. Soms is een auto nodig, maar vaak ook niet. Laten we alternatieven zoeken, bijvoorbeeld door kwantitatief en kwalitatief goed OV en elektrische deelauto’s in de hele gemeente tegen een niet commercieel tarief. Laten we de transitie maken naar een duurzame, nieuwe manier om tegen mobiliteit aan te kijken waarbij alternatieven zorgen voor oplossingen. Ook hierover een motie.

Tot slot, zoals ook al in het duidingsdebat aangegeven ontbreekt het onderwerp landbouw volledig, maar daar helpen wij het beoogde college uiteraard graag verder mee. Veehouderij heeft een immense impact op klimaatverandering. Naast de immens directe uitstoot is de veehouderij een grote veroorzaker van ontbossing en zorgt veehouderij voor een enorme stikstofuitstoot, wat de biodiversiteit de nek om draait en zorgt voor ongezonde luchtkwaliteit. Om over het risico van nieuwe zoönoses nog maar te zwijgen. De gemeente kan dit probleem niet in één keer oplossen, maar kan hier wel koers in kiezen. Gaan we op de oude voet door en ontkennen we het probleem? Of doen we wat binnen onze mogelijkheden ligt om erger te voorkomen én aan verbetering te werken. Ook hierover hebben wij u een motie voorgelegd.

Tot zo ver.