Bijdrage duidings­debat


Maiden­speech Eileen Sams­huijzen

5 april 2022

5 april mocht onze fractievoorzitter Eileen Samshuijzen haar maidenspeech houden tijdens het debat over de formatie. Bekijk haar speech hieronder terug vanaf 1:40!

"Voorzitter, allereerst wil ik de heer Pechtold bedanken voor de door hem uitgevoerde verkenning. In de verslaglegging geeft de heer Pechtold aan dat scherpte in onderscheidende standpunten wordt vermeden, juist in een tijd waarin scherpe keuzes onvermijdelijk zijn. Laat ik dit als open uitnodiging zien om als eerste geluid van de Partij voor de Dieren binnen deze raad die scherpte op te zoeken.

Om die scherpte op te zoeken wil ik mij graag uitspreken over de keuze van het nu al uitsluiten van De Bossche Groenen voor de nieuwe coalitie. Aan het begin van de verkenning de deur dicht gooien voor een partij ziet mijn fractie als het de rug toe keren naar de kiezer. Wij sluiten ons dan ook aan bij het dringende advies van de heer Pechtold t.a.v. de huidige coalitie en De Bossche Groenen om onderling nog eens goed met elkaar in gesprek te gaan.

Het voornemen om een zesde wethouder aan te stellen onderschrijft mijn fractie volledig. Hiermee kunnen de portefeuilles meer gespreid worden over de wethouders. Wij vragen om bij de benutting van deze herverdeling gepaste aandacht te hebben voor een groep inwoners die in de ruime meerderheid is, namelijk dieren. Wanneer dierenrechten & dierenwelzijn een prominente plek krijgen in één van de portefeuilles dan kan er eindelijk werk gemaakt worden van een echt dierenwelzijnsbeleid, waarbij niet de mens centraal staat maar waarbij de uitgangspositie het welzijn van het dier is.

Ik mag hopen dat het geen van u ontgaan is dat het IPCC gisteren een nieuw klimaatrapport heeft gepubliceerd. Opnieuw wordt hierin grote urgentie uitgesproken. We zitten in een crisis, we leven in een sluitend tijdsvlak, het is nú tijd voor grote verandering, vóór het te laat is. Dit betekent dat Den Bosch uiterlijk in 2030 klimaatneutraal moet zijn om aan de mondiale doelen bij te dragen. Een stap in de goede richting zijn de intenties om in 2040 klimaatneutraal te zijn in plaats van in 2050. Aangegeven is dat geen van de formerende partijen hier principiële bezwaren tegen heeft en wij roepen dan ook op om het klimaatdoel minimaal naar 2040 te verplaatsen, wat nog steeds te laat is. Daarnaast roepen wij op direct in actie te komen. Hoe sneller er wordt gehandeld, hoe meer CO2 er bespaard wordt. Het water mag ons in Den Bosch dan nog niet letterlijk aan de lippen staan, elders ter wereld sterven er al vele mensen en dieren als gevolg van klimaatverandering, voornamelijk veroorzaakt door mensen uit het rijke westen zoals wijzelf.

Wat voor ons volledig ontbreekt in het verslag van de heer Pechtold is het thema landbouw, dit lijkt door de formerende partijen niet besproken. Veehouderij heeft een immense impact op klimaatverandering, zoals ook in het IPCC-rapport benoemd. Naast de immens directe uitstoot is de veehouderij een grote veroorzaker van ontbossing. Ontbossing van de Amazone wordt voor 91% veroorzaakt door veehouderij, voornamelijk voor het verbouwen van veevoer. De veehouderij is een vastgelopen systeem. Dit is een breed maatschappelijk probleem, dit is wat de maatschappij jarenlang boeren vroeg te doen en wat er van het systeem verworden is. Het is onze verantwoordelijk om boeren te helpen omvormen.

De grootste bedreiging die de veehouderij maar ook intensieve landbouw voortbrengen voor de lokale natuur is stikstof. Stikstofminnende planten floreren en zeldzame planten verdwijnen. Als gevolg hiervan worden ook dieren, zoals bijen, vlinders en andere insecten, geraakt. Zij vinden minder eetbare planten en sterven uit. Het hele ecosysteem raak op deze manier uit balans. Ter verduidelijking van het probleem: het aantal insecten in Nederland is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen, zo wijst onderzoek van de Radboud Universiteit en Naturalis uit.

Voor de Partij voor de Dieren is het nú tijd voor actie en dat begint met het uitroepen van de vernietigende crisissen waar we in zitten. We vernietigen de aarde en alles dat op haar leeft, inclusief onszelf. Voorzitter, de formerende partijen roep ik dan ook op om de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis uit te roepen. Het is geen vijf voor twaalf meer, het is vijf over twaalf.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren spreekt vertrouwen uit in de heer Pechtold voor het vervolg van de formatie, wij willen de heer Pechtold en de formerende partijen echter wel vragen om in de formatie en het bestuursakkoord de urgentie en benodigde aandacht te geven aan de door mij zojuist genoemde onderwerpen en crisissen."