Motie: arbeids­aanbod voor Den Bosch en regio


20 september 2023

Motie: arbeidsaanbod voor Den Bosch en regio

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 20 september 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Kantorenvisie 's-Hertogenbosch 2023’ (registratienummer 15186357), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 4 september 2023;

Constaterende dat:

  • het doel van dit raadsvoorstel is de aantrekkelijkheid van de gemeente Den Bosch als vestigingslocatie versterken voor kantoorgebruikers in het algemeen en voor data-en ict-bedrijvigheid in het bijzonder;
  • het besluit over de economische visie en koers van de Bossche economie nog genomen moeten worden;
  • er geen kennis is van het arbeidsaanbod (opleidings- en werkervaringsachtergrond en arbeidswensen) vanuit de inwoners van de gemeente Den Bosch en omliggende regio.

Overwegende dat:

  • Den Bosch een infrastructureel probleem heeft;
  • het waardevol is om bij het creëren van nieuwe werkgelegenheid om deze infrastructurele opgave niet buiten beschouwing te laten;
  • werken in de eigen regio en een korte reistijd van en naar het werk comfort biedt;
  • het waardevol is om in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid rekening te houden met de arbeidsbehoefte van inwoners van de gemeente Den Bosch en de omliggende regio.

Verzoekt het college:

  1. in beeld te brengen wat de arbeidsbehoefte van inwoners van Den Bosch en omliggende regio is;
  2. aan de raad te rapporteren hoe zich dit verhoudt met het arbeidsaanbod dat de geplande nieuwbouw uit de kantorenvisie met zich meebrengt.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Hoeben

Socialistische Partij – Socialistische Partij


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: alle dieren mogen oud worden op Bossche dierenparkjes en kinderboerderijen

Lees verder

Motie: inspanning voor duurzame kantoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer