Motie: data­ver­bruik in beeld


20 september 2023

Motie: dataverbruik in beeld

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 20 september 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘kaders datastad’ (registratienummer 15187343), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 4 september 2023;

Constaterende dat:

  • de milieu-impact van dataverbruik zeer fors is in de vorm van energieverbruik en als gevolg hiervan CO2-uitstoot, waterverbruik voor de koeling van datacentra, milieuschade door mijnbouw voor materialen en de miljoenen tonnen aan e-waste door afgedankte apparaten;
  • de gemeente Den Bosch de hoeveelheid data die verbruikt wordt in Den Bosch niet in beeld heeft;
  • de gemeente Den Bosch als doel heeft om 2045 klimaatneutraal te zijn;
  • in de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch wordt gestreefd naar het minimaliseren van het verbruik van primaire grondstoffen.

Overwegende dat:

  • indirect energie- en grondstoffenverbruik behoren tot de footprint van Den Bosch;
  • om klimaatneutraal te worden en de hoeveelheid primaire grondstoffen die verbruikt worden te minimaliseren een compleet beeld nodig is van het energie- en grondstoffenverbruik;
  • door de footprint die dataverbruik heeft het noodzakelijk is om dit dataverbruik in kaart te brengen.

Verzoekt het college:

  • een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van het dataverbruik in Den Bosch;
  • deze bevindingen op te nemen in de CO2-monitor.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Verworpen

Voor

Tegen