Motie: inspanning voor duurzame kantoren


20 september 2023

Motie: inspanning voor duurzame kantoren

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 20 september 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Kantorenvisie 's-Hertogenbosch 2023’ (registratienummer 15186357), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 4 september 2023;

Overwegende dat:

  • duurzaamheid van kantoren belangrijk wordt geacht in de kantorenvisie;
  • in commissievergadering de wethouder aangaf dat de wettelijke eisen uit het bouwbesluit leidend zijn;
  • het bouwbesluit wettelijke minimumeisen stelt en daarmee geen ambitie in de duurzaamheidsmogelijkheden neerlegt, zoals circulair en biobased bouwen en energieneutraal bouwen;
  • met de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gemeenten de mogelijkheid ontstaat om via het Omgevingsplan strengere eisen te stellen aan duurzaamheid bij nieuwbouw.

Verzoekt het college:

de mogelijkheden te onderzoeken om via het Omgevingsplan of anderszins strengere duurzaamheideisen te stellen of stimuleren voor de nieuwbouw van kantoorgebouwen om hiermee te kunnen sturen op zo duurzaam mogelijke kantoorgebouwen, zowel gericht op biobased en circulair bouwen, als wel op duurzaam energieverbruik en -opwek in de gebruiksfase.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Hoeben

Socialistische Partij – Cecile Visscher


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: arbeidsaanbod voor Den Bosch en regio

Lees verder

Motie: data & ict met oog voor de Aarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer