Motie: data & ict met oog voor de Aarde


20 september 2023

Motie: data & ict met oog voor de Aarde

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 20 september 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘kaders datastad’ (registratienummer 15187343), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 4 september 2023;

Constaterende dat:

  • de milieu-impact in het Programma Datastad niet benoemd wordt;
  • de milieu-impact van dataverbruik zeer fors is in de vorm van energieverbruik en als gevolg hiervan CO2-uitstoot, waterverbruik voor de koeling van datacentra, milieuschade door mijnbouw voor materialen en de miljoenen tonnen aan e-waste door afgedankte apparaten.

Overwegende dat:

  • ict een bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
  • een groot deel van het dataverbruik echter niet ten doel heeft het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
  • een matiging van het mondiale dataverbruik noodzakelijk is om binnen de draagkracht van de Aarde te blijven en dat Den Bosch hier ook een verantwoordelijk in heeft;
  • de milieu-impact in het Programma Datastad niet meegewogen wordt in visie en ambitie.

Verzoekt het college:

  • indirect energieverbruik als aandachtpunt voor de kaders datastad mee te nemen;
  • het energie- en materiaalzuinig ontwerpen van data-oplossingen als belangrijk uitgangspunt mee te nemen ten aanzien van programmalijn twee, “Slimme oplossingen voor de samenleving”.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Hoeben

Socialistische Partij – Cecile Visscher


Status

Verworpen

Voor

Tegen