Motie: inten­si­vering veehou­derij is geen optie, stimu­leren natuur­in­clu­sieve kring­loop­landbouw biedt perspectief


10 mei 2023

Motie: intensivering veehouderij is geen optie, stimuleren natuurinclusieve kringlooplandbouw biedt perspectief

De raad van de gemeente Den Bosch in vergadering bijeen op 9 mei 2023, gezien de discussienotitie intensivering veehouderij, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • de gemeente Den Bosch klimaatneutraal wil worden, de biodiversiteit wil vergroten, de volksgezondheid belangrijk vindt en streeft naar een goede luchtkwaliteit;
 • de Rijksoverheid o.a. wil inzetten op kringlooplandbouw;
 • de gemeente Apeldoorn reeds is gekomen tot een beleidskader op veehouderij;
 • door de provincie geen vergunningen meer worden afgegeven voor ontwikkelingen die zorgen voor een hogere stikstofdepositie;
 • de manier om de stikstofdepositie vanuit de veehouderij te reduceren het verminderen van het aantal dieren is;
 • de luchtkwaliteit in Den Bosch slecht is met alle risico’s van dien voor de gezondheid van onze inwoners;
 • veehouderij grote invloed heeft op de luchtkwaliteit;
 • veehouders perspectief nodig hebben ten aanzien van mogelijkheden die er voor hen zijn qua bedrijfsvoering, zowel nu als in de toekomst.

Spreekt uit dat:

 • de gemeente Den Bosch samen met intensieve veehouders, provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en andere stakeholders toe wil werken naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw, waarbij wordt ingezet op het verlagen van de stikstofuitstoot, verbetering van dierenwelzijn, vermindering van het aantal intensief gehouden landbouwhuisdieren binnen de gemeente.
 • de gemeente Den Bosch een voorbeeld kan zijn hoe in Nederland de koersverandering in de intensieve veehouderij samen met boeren gerealiseerd kan worden.

Verzoekt het college:

 1. in gesprek te gaan met intensieve veehouders om te inventariseren of zij wellicht de intensieve bedrijfsvoering zouden willen beëindigen, zo ja of en welke belemmeringen zij voorzien om te komen tot a) een niet-intensieve, natuurinclusieve kringloop veehouderij of b) bedrijfsbeëindiging of c) omvorming naar andere bedrijvigheid/andere bestemming en welke ondersteuning zij bij deze koersverandering nodig hebben;
 2. de provincie en de Rijksoverheid in deze aanpak te betrekken;
 3. op basis van de inventarisatie een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de ambities verwoord worden om te komen tot een natuurinclusieve kringlooplandbouw in onze gemeente.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Hoeben

Volt - Arjen van Silfhout


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, GroenLinks, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: de hoogte in, ook voor groen

Lees verder

Motie: gezonde eetgewoonten beginnen op school

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer