Motie: de hoogte in, ook voor groen


10 mei 2023

Motie: de hoogte in, ook voor groen

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 9 mei 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Afronden haalbaarheidsfase Bossche Stadsdelta; de stap naar duurzame verstedelijking’ (registratienummer 14866799), gehoord de discussie in de commissie Omgeving van 18 april 2023;

Constaterende dat:

  • aangegeven is dat de ambitie voor het plangebied is om duurzaam en met ruimte voor groen en water te ontwikkelen;
  • in het Bestuursakkoord 2022-2026 staat aangegeven dat wordt ingezet op een klimaatbestendige gemeenten en (meer) ruimte wordt gemaakt voor groen en water.

Overwegende dat:

  • de grondoppervlakte van het plangebied de Bossche Stadsdelta veel zal worden bebouwd en/of bedekt in verband met de bouw- en ontwikkelopgave die hier ligt;
  • ook wordt getracht om het gebied zo groen en leefbaar mogelijk in te richten ondanks en juist in verband met de bouw- en ontwikkelopgave die in Bossche Stadsdelta ligt.

Verzoekt het college:

oog te hebben voor de kansen die er liggen in verticaal groen bij de nadere planontwikkeling van de Bossche Stadsdelta.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Volt – Arjen van Silfhout

50PLUS – Adriana Hernández


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, VOOR Den Bosch, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks, De Bossche Groenen, VVD

Tegen

PvdA, PVV, Rosmalens Belang, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie: intensivering veehouderij is geen optie, stimuleren natuurinclusieve kringlooplandbouw biedt perspectief

Lees verder

Motie: geen kapitaal vernietiging: verbeteren in plaats van vervangen rotonde Blauwe Sluisweg – Hooghemaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer