Schrif­te­lijke vragen compe­titief hengelen naar dierenleed van buiten de gemeente Den Bosch


Indiendatum: 17 apr. 2023

Den Bosch, 17 april 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: competitief hengelen naar dierenleed van buiten de gemeente Den Bosch

Geacht college,

Onze fractie heeft kennis genomen van een nieuwsbericht in MooiBernheze1, waarin wordt aangegeven dat dat een hengelvereniging van buiten de gemeente Den Bosch in de gemeente Den Bosch afgelopen zondag, 16 april, een hengelevenement heeft georganiseerd. Onze fractie is geschrokken van dit bericht, vanuit het perspectief van het ernstig in het geding brengen van het dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van vissen, door de zeer ernstige fysieke en psychische gevolgen voor de vissen die slachtoffer worden van de hengelaars. Zo geeft bijvoorbeeld de Dierenbescherming niet voor niets in haar “aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid” aan, dat het dierenwelzijn in het geding is bij hengelen en dat 18% van de vissen die na het vangen worden teruggeplaatst alsnog sterven. De Dierenbescherming geeft aan dat vissen net zoals mensen en andere gewervelde dieren pijn en stress ervaren en de Dierenbescherming is dan ook van mening dat hengelen een vorm van niet noodzakelijk dierenleed is en dat vissen zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden.

Naast het dierenleed dat wordt veroorzaakt vinden wij het extra ongepast dat dit gebeurt door een organisatie van buiten onze gemeente. Dat de gemeente haar eigen inwoners toe blijft staan dierenwelzijn ernstig te schaden middels hengelen is al bijzonder ernstig, maar nu blijkt dat in Den Bosch levende vissen ook nog te vrezen hebben van hengelaars van buiten onze gemeente aan wie hiervoor evenementenvergunningen worden verschaft.

Nu blijkt dat dit niet het enige hengelevenement van de betreffende hengelvereniging, hengelclub De Bleeken. Dit soort hengelevenementen van deze vereniging staan nog verschillende malen in 2023 in onze gemeente gepland2.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Klopt de berichtgeving in MooiBernheze dat op 16 april jl. hengelclub De Bleeken een hengelevenement heeft georganiseerd in de gemeente Den Bosch?
  2. Wanneer en op welke manier bent u op de hoogte gesteld van dit evenement?
  3. Wat zijn uw afwegingen t.a.v. het verlenen van een vergunning voor het betreffende evenement?
  4. Bent u voornemens om voor de in haar planning aangevoerde hengelwedstrijden van hengelclub De Bleeken vergunningen af te geven? Waarom wel of niet?
  5. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel en welke hengelwedstrijden door hengelorganisaties van buiten onze gemeente worden georganiseerd?
  6. Hoe plaatst u het verwelkomen van wedstrijden die lijnrecht indruisen tegen dierenwelzijn ten opzichte van uw ambitie uit het bestuursakkoord om een volgende stap te zetten in het dierenwelzijnsbeleid? Bent u het met ons eens dat dit niet met elkaar te rijmen is? Zo nee, waarom niet?


Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://www.mooibernheze.nl/reader/22726#p=24

2 https://debleeken.nl/wp-content/uploads/2023/03/Wedstrijden-2023-sen20230324_11523607-1.pdf

Indiendatum: 17 apr. 2023
Antwoorddatum: 16 mei 2023

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 17 april 2023 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: viswedstrijden.

Voordat we ingaan op uw vragen, willen we het volgende toelichten . Wateren in gemeentelijk eigendom waar gevist mag worden, zijn grotendeels verpacht aan hengelsportverenigingen.

Uit het door u meegezonden overzicht, blijkt dat de hengelsportvereniging De Bleeken wedstrijden organiseert bij de Dieze, Treurenburg en het Maximakanaal.

De Dieze is verpacht aan de Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hengelsportverenigingen die hierbij aangesloten zijn, kunnen met toestemming van de pachter wedstrijden organiseren .

Treurenburg en het Maximakanaal zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Verenigingen moeten toestemming aan de eigenaar vragen. Voor het organiseren van viswedstrijden is geen evenementenvergunning nodig. Er is ook geen aparte melding bij de gemeente nodig. Overigens kunt u op de interactieve viskaart op de gemeentelijke website zien welke wateren verpacht zijn, dan wel wie de eigenaar van het water is.

Op uw vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Klopt de berichtgeving in MooiBernheze dat op 16 april jl. hengelclub De Bleeken een hengelevenement heeft georganiseerd in de gemeente Den Bosch?

Antwoord: Wij nemen aan dat de berichtgeving klopt. Voor het organiseren van clubwedstrijden is geen evenementenvergunning nodig, dus de vereniging heeft zich niet bij de gemeente gemeld .

Vraag 2: Wanneer en op welke manier bent u op de hoogte gesteld van dit evenement?

Antwoord: Wij zijn op 17 april jl. door middel van uw schriftelijke vragen op de hoogte gesteld van de viswedstrijd.

Vraag 3: Wat zijn uw afwegingen t.a.v. het verlenen van een vergunning voor het betreffende evenement?

Antwoord: Zoals in de inleiding is aangegeven, is geen evenementenvergunning voor de viswedstrijd vereist.

Vraag 4: Bent u voornemens om voor de in haar planning aangevoerde hengelwedstrijden van hengelclub De Bleeken vergunningen af te geven? Waarom wel of niet?

Antwoord: Dit is niet aan de orde omdat voor viswedstrijden geen evenementenvergunningen vereist zijn.

Vraag 5: Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel en welke hengelwedstrijden door hengelorganisaties van buiten onze gemeente worden georganiseerd?

Antwoord: Nee. Zoals aangegeven is geen gemeentelijke toestemming of evenementenvergunning nodig.

Vraag 6: Hoe plaatst u het verwelkomen van wedstrijden die lijnrecht indruisen tegen dierenwelzijn ten opzichte van uw ambitie uit het bestuursakkoord een

volgende stap te zetten in het dierenwelzijnsbeleid? Bent u het eens dat dit niet met elkaar te rijmen is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er wordt verschillend gedacht over hengelsport in relatie tot dierenwelzijn. Wij hebben naar aanleiding van de door u ingediende motie in de raadsinformatiebrief 'Uitvoering actieplan dierenwelzijnsbeleid' uiteengezet welke stappen we hebben gezet. We zien daar geen tegenstrijdigheid in met de door u aangehaalde viswedstrijden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .

Hoogachtend ,

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg

De burgemeester, drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen economische monitor: het volledige verhaal van economische ontwikkelingen

Lees verder

Schriftelijke vragen strijden tegen de tegeltuin, sterk sturen op groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer