Schrif­te­lijke vragen econo­mische monitor: het volledige verhaal van econo­mische ontwik­ke­lingen


Indiendatum: 27 mrt. 2023

Den Bosch, 27 maart 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: economische monitor: het volledige verhaal van economische ontwikkelingen

Geacht college,

Enkele weken geleden is de jaarlijkse economische monitor1 van de gemeente Den Bosch gepubliceerd. Hierin valt het de Partij voor de Dieren op dat in deze monitor geen koppeling wordt gemaakt tussen de economische ontwikkelingen en effecten op milieu en klimaat, zoals de uitstoot van broeikasgassen, stikstofuitstoot, grondstof- en watergebruik. Het laatste tabblad van de economische monitor gaat over CO2-uitstoot (waarbij indirecte emissies onterecht niet worden meegerekend), (direct) energieverbruik en de energielabels van utiliteitsgebouwen.

Het ontbreken van de directe koppeling tussen economie en duurzaamheid vinden wij vreemd, omdat juist onze manier van leven groot onderdeel is van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Daarom zou data over economie en duurzaamheid 1-op-1 aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Enkel op die manier kan er inzicht zijn in de invloed van economische ontwikkelingen op uitstoot en verbruik van stoffen en middelen die impact hebben op ons milieu, klimaat en de draagkracht van onze Aarde. Zolang data over duurzaamheid separaat weergegeven wordt, bijvoorbeeld in het tabblad in de economische monitor dat niet met de rest van de monitor verweven is of in het duurzaamheidsjaarverslag, is het niet mogelijk om voldoende in detail de effecten van economie op duurzaamheid te zien en op basis hiervan vervolgens keuzes te kunnen maken.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Bent u het met ons eens dat het cruciaal is om inzicht te hebben in de invloed van economie op bijvoorbeeld CO2- en stikstofuitstoot en water- en grondstoffengebruik om de juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom zijn economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op milieu en klimaat in de economische monitor niet inzichtelijk?
  3. Nu de invloed van economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op milieu en klimaat niet in economische monitor inzichtelijk zijn, bent u bereid om deze informatie op te nemen in het duurzaamheidsjaarverslag, opdat deze informatie alsnog inzichtelijk wordt?
  4. Bent u bereid om vanaf de volgende economische monitor deze invloed wel inzichtelijk te maken in de economische monitor? Zo nee, waarom niet?


Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://public.tableau.com/views/EconomischeMonitorversiejanuari2023/Inleiding?%3Alanguage=en-US&publish=yes&%3Adisplay_count=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowVizHome=no

Interessant voor jou

Rondvraag voortgang revolverend energiefonds

Lees verder

Schriftelijke vragen competitief hengelen naar dierenleed van buiten de gemeente Den Bosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer