Schrif­te­lijke vragen uitbreiding Charles River


Indiendatum: 18 apr. 2022

Den Bosch, 18 april 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: uitbreiding Charles River

Geacht College,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de omgevingsvergunningen die op 24 februari en 25 maart jl. zijn aangevraagd door Charles River Laboratories. Reeds in 2020 is Charles River een uitbreiding vergund, samenhangend met een uitbreiding van de projectvergunning van de Centrale Commissie Dierproeven, waardoor er van 265.850 naar 388.150 uit te voeren dierproeven in vijf jaar is uitgebreid. Deze dierproeven worden onder anderen uitgevoerd op honden, katten, konijnen, ratten en minivarkens, die verschrikkelijk lijden tijdens de proeven en tijdens of na de proeven komen te overlijden. Opnieuw heeft Charles River nu een tweetal omgevingsvergunningen aangevraagd voor nieuwbouw en hiermee ook uitbreiding. Wanneer deze vergunningen worden toegekend dan wordt de capaciteit van Charles River om dierproeven uit te voeren opnieuw vergroot en faciliteert dit het uitbreiden van dierproeven.

De Partij voor de Dieren is van mening dat dierproeven niet meer van deze tijd zijn, dierproeven zijn wreed en duur, en ze produceren misleidende resultaten die vaak niet toepasbaar zijn op mensen. Met dit in gedachten, ontwikkelen wetenschappers methoden voor het bestuderen van ziekten en het testen van producten die het gebruik van dieren vervangen en juist wel relevant zijn voor de menselijke gezondheid. Deze moderne methoden omvatten onder andere geavanceerde proeven waarbij menselijke cellen en weefsel wordt gebruikt en geavanceerde computermodelleringstechnieken. Ook nemen ze vaak minder tijd en geld in beslag om uit te voeren dan dierproeven. Het is niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar ook wegens de dringende behoefte aan betere modellen belangrijk, om geen dierproeven meer te verrichten. Methoden zonder proefdieren leveren in veel gevallen betere en betrouwbaardere resultaten op. Dit komt omdat het merendeel van de gebruikte dierproeven niet leidt tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen.

Het Rijk geeft op haar website aan “De Rijksoverheid wil internationaal vooroplopen op het gebied van proefdiervrije innovatie. De Rijksoverheid stimuleert ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Zolang dierproeven nog nodig zijn, wil het kabinet deze zoveel mogelijk beperken en het dierenleed verkleinen.”

De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat lagere overheden, zoals gemeenten, ambitie en beleid van de rijksoverheid om wereldleider te worden in dierproefvrije innovaties, mee dienen te nemen in de lokale beleidskeuzes.

Naar aanleiding hiervan hebben wij aan het college de volgende vragen:


  1. Is het College zich bewust van de recente omgevingsvergunningsaanvragen van Charles River?

  2. Is het College zich bewust van de visie en het streven van het Rijk t.a.v. dierproeven?

  3. Is het College het eens met deze visie en dit streven? Zo nee, waarom niet?

  4. Is het College het met ons eens dat wanneer de visie en het streven het zo veel mogelijk beperken van dierproeven en het dierenleed beperken is, dat het verkrijgen van omgevingsvergunningen die dierproefonderzoek mogelijk maken (d.w.z. bouw/uitbreiding van laboratoria die kunnen worden gebruikt voor dierproeven) binnen onze gemeente niet meer mogelijk zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

  5. Is het college bereid een nieuw beleidskader tot stand te laten komen of een bestaand beleidskader aan te passen om toekomstige vestiging of uitbreiding van laboratoria die dierproeven uitvoeren te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  6. Is het college bereid om alle mogelijkheden die haar ter beschikking staan in te zetten om nieuw te vestigen proefdierlaboratoria, uitbreiding van huidige proefdierlaboratoria en/of andere faciliteiten met het oog op het uitvoeren van proefdieren, te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  7. Is het college bereid om de mogelijkheden te onderzoeken waarmee de nieuwe omgevingswet ruimte biedt om uitbreidingen en/of nieuwbouw van laboratoria en/of dierenverblijven voor dierproeven te beperken? Zo nee, waarom niet?


Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen