Schrif­te­lijke vragen doden van dieren met gif


Bestrijding van muizen en ratten

Indiendatum: 18 apr. 2022

Den Bosch, 18 april 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: doden van dieren met gif

Geacht College,

Op 12 december 2017 heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, naar aanleiding van het op 9 mei 2017 door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel “Bossche Aanpak Dierenwelzijn”, een initiatiefvoorstel van GroenLinks, Bosch Belang en De Bossche Groenen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor een dierenwelzijnsbeleid en in het aangenomen raadsvoorstel zijn kaders en afspraken vastgesteld voor dit dierenwelzijnsbeleid. Een basis hiervoor is in dit document de stand van zaken waarin wordt aangegeven op welke basis het in 2017 nieuwe dierenwelzijnsbeleid voortbouwt. Conclusie in deze stand van zaken is dat dierenwelzijnsorganisaties en de gemeente 's-Hertogenbosch al veel doen met betrekking tot dierenwelzijn, de belangrijkste zaken die reeds gebeurden zijn in dit document benoemd. Één van de zaken die benoemd is, is dat er bij het bestrijden van dieren die overlast veroorzaken voor mensen (in document “plaagdieren” genoemd) er bij de bestrijding van de overlast door deze dieren zonder gif gewerkt wordt, om te voorkomen dat het gif bij andere dieren terecht komt.

Tot onze schrik en ongenoegen hebben wij helaas geconstateerd dat er bij Weener XL, ondanks dat reeds in 2017 is aangegeven in het raadsvoorstel gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid dat er niet met gif wordt gewerkt ten bestrijding van overlast van dieren, er lokbakken van Rentokil aanwezig zijn, een bedrijf dat onder andere met gif werkt. Ook heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch op haar YouTube kanaal op 13 april jl. een filmpje geplaatst genaamd “Beste baantje voor: Piet de rattenvanger”. Ook hierin is te zien en wordt besproken dat er lokbakken om ratten te vangen worden geplaatst, in dit filmpje in openbare groenvoorzieningen aan de waterkant, waar ook een diversiteit aan andere dieren leeft. In dit filmpje is te zien dat het ditmaal gaat om het bedrijf “Wespro plaagdierpreventie”, op wiens website tevens duidelijk staat beschreven dat in de bestrijding van dieren die overlast veroorzaken voor mensen met gif wordt gewerkt.

De Partij voor de Dieren is van mening dat bij bestrijding van dieren die overlast veroorzaken het doden van deze dieren buitensporig wreed ingrijpen in het leven van andere levende wezens is en gif daarnaast een verschrikkelijke lijdensweg teweeg brengt en er diervriendelijke oplossingen zijn.Preventie verdient altijd de voorkeur boven bestrijding. Vervolgens is het belangrijk om overlast van dieren correct te definiëren en het beheer af te stemmen op het beperken van de schade die dieren veroorzaken. Op plaatsen waar ratten en muizen geen significante schade veroorzaken is beheer niet noodzakelijk.

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen hebben wij hier de volgende vragen over aan het College:

  1. Is het College het met ons eens dat het gebruik van gif onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?
  2. Op hoeveel plekken in de gemeente worden momenteel op deze manier met lokbakken met gif dieren bestreden? Om hoeveel lokbakken gaat het?
  3. Is het College bereid om deze lokbakken zo snel mogelijk te laten verwijderen en Rentokil en Wespro plaagdierpreventie hier op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het College het met ons eens dat preventie het belangrijkst is t.a.v. overlast veroorzaakt door dieren? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het College bereid om beter in te zetten op (communiceren en informeren over) het voorkomen van overlast door dieren, zodat symptoombestrijding d.m.v. bestrijding van deze dieren niet meer nodig is en wanneer bestrijding noodzakelijk is dit op een diervriendelijke manier te doen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het College het met ons een dat bij bestrijding het begrip overlast eerst correct moet worden gedefinieerd en het beheer moet worden afgestemd op het beperken van de schade die de dieren veroorzaken en dat op plaatsen waar ratten en muizen geen significante schade veroorzaken beheer niet noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Indiendatum: 18 apr. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 18 april 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Doden van dieren met gif

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Is het College het met ons eens dat het gebruik van gif onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja meestal zijn voldoende alternatieve bestrijdingsmethodes.

Vraag 2: Op hoeveel plekken in de gemeente warden momenteel op deze manier met lokbakken met gif dieren bestreden? Om hoeveel lokbakken gaat het?

Antwoord: De bestrijding van plaagdieren in openbare ruimte vindt niet door middel van lokbakken met gif plaats. Dit gebeurt bijna altijd met klemmen. In gevallen dat in een binnenruimte sprake is van een plaag dan kunnen lokbakken met git warden ingezet. Binnen de gemeente 's-Hertogenbosch zijn in 2021 rand 600 bestrijdingsacties uitgevoerd. In een enkel geval is gebruik gemaakt van lokbakken met gif omdat de standaard aanpak met vallen niet meer voldoende was en er meer dan normale overlast van muizen was.

Vraag 3: Is het College bereid om deze lokbakken zo snel mogelijk te laten verwijderen en Rentokil en Wespro plaagdierpreventie hier op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals eerder aangegeven wordt bij het bestrijden van muizenplagen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch zeer zelden gif gebruikt. Dit zijn situaties waarbij andere bestrijdingsmethodes niet hebben gewerkt en toch sprake is van een plaag. Alleen in deze uitzonderlijke gevallen wordt met gif gewerkt.

Vraag 4: Is het College het met ons eens dat preventie het belangrijkst is t.a.v. overlast veroorzaakt door dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.

Vraag 5: Is het College bereid om beter in te zetten op (communiceren en informeren over) het voorkomen van overlast door dieren, zodat symptoombestrijding d.m.v. bestrijding van deze dieren niet meer nodig is en wanneer bestrijding noodzakelijk is dit op een diervriendelijke manier te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Dit gebeurt al door inzet van diverse communicatiemiddelen. Over het omgaan met afval en over het afvoeren van afval. Zoals het tegengaan van bijplaatsingen die ongedierte kunnen aantrekken.

Vraag 6: Is het College het met ons een dat bij bestrijding het begrip overlast eerst correct moet worden gedefinieerd en het beheer moet worden afgestemd op het beperken van de schade die de dieren veroorzaken en dat op plaatsen waar ratten en muizen geen significante schade veroorzaken beheer niet noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: We zijn terughoudend met het inzetten van bestrijding. Als er aanzienlijk veel meldingen bij ons binnenkomen, dan wordt een externe partij ingeschakeld voor de bestrijding van plaagdieren. In de praktijk is het lastig aan te geven wanneer de schade zal ontstaan. Afwachten tot het ontstaan van schade kan leiden tot meer herstelkosten, aansprakelijkheidsstelling van de gemeente door derden, etc..


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen uitbreiding Charles River

Lees verder

Schriftelijke vragen aanlijnen honden Bossche Broek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer