Amen­dement: star­ter­s­lening voor duurzame inves­tering in plaats van opdrijven huizen­prijzen


14 juni 2022

Amendement: starterslening voor duurzame investering in plaats van opdrijven huizenprijzen

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 14 juni 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Aanpassen verordening Startersleningen’ (registratienummer 11837818), gehoord de discussie in de commissie Omgeving van 24 mei 2022;

Constaterende dat:

  • het huidige voorstel om tot een nieuwe verordening te komen t.b.v. startersleningen niet voor voorziet in het stimuleren van verduurzamelingsmaatregelen maar enkel in de aankoop van een starterswoning. Dit aldus blijkt uit de tekst van artikel 2 lid 1 sub b van de verordening:

Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch met een maximale koop(/-aanneem)som van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG

  • het raadsvoorstel aangeeft dat startersleningen geen prijsopdrijvend effect hebben n.a.v. een onderzoek van het Kadaster.

Overwegende dat:

  • de woningmarkt op het moment veel krapper is dan de periode die door het Kadaster onderzocht is, van 2008 tot en met 2018;
  • het onderzoek enkel kijkt naar de prijzen van met startersleningen gekochte woningen, terwijl startersleningen ook impact hebben op de vraag naar vergelijkbare koopwoningen die zonder starterslening gekocht worden;
  • andere bronnen uitwijzen dat startersleningen juist wel een prijsopdrijvend effect hebben, zoals bijvoorbeeld de rapportage “Vier ingrediënten voor een evenwichtigere woningmarkt” van De Nederlandsche Bank;
  • door het verstrekken van startersleningen in de huidige vorm starters op termijn met hogere maandlasten te maken krijgen dan de maximale hypotheeklast;
  • de Rijksoverheid op haar website aangeeft dat de overheid huiseigenaren d.m.v. berekening van maximale hoogte van een hypotheek wil beschermen tegen te hoge hypotheekschulden, omdat een te hoge hypotheek kan leiden tot betalingsproblemen;
  • een extra investering voor verduurzaming wel verantwoord is, omdat koopstarters hiermee direct een lastenverlaging ervaren door bijvoorbeeld besparing op inkoop van gas en elektriciteit;
  • door verduurzaming de objectieve waarde van het huis stijgt i.p.v. de subjectieve waarde, omdat huizen d.m.v. verduurzamelingsmaatregelen daadwerkelijke verbeterde huizen worden;
  • extra kapitaal t.b.v. verduurzaming een bijdrage levert aan de energietransitie.

Besluit:

De verordening startersleningen 2022 ’s-Hertogenbosch vast te stellen, met dien verstande dat artikel 2 lid 1 sub b van de verordening wordt gewijzigd in:

Voor het toepassen van verduurzamelingsmaatregelen bij aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch met een maximale koop(/-aanneem)som van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

50PLUS – Adriana Hernández


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, SP, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, GroenLinks, D66, VVD