Motie: vertel het eerlijke verhaal - nood­toe­stand klimaat en biodi­ver­siteit


14 juni 2022

Motie vreemd: vertel het eerlijke verhaal - noodtoestand klimaat en biodiversiteit

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 14 juni 2022, gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 23 maart 2022.

Constaterende dat:

 • de klimaatcrisis op dit moment al verstrekkende rampzalige gevolgen heeft wereldwijd en acute klimaatactie vereist om internationale klimaatdoelen te kunnen halen;
 • de natuur in nood is als gevolg van verlies van biodiversiteit met ernstige gevolgen voor mens en dier;
 • wereldwijd diverse landen en gemeenten inmiddels de klimaatnoodtoestand/ klimaatcrisis hebben uitgeroepen.

Overwegende dat:

 • het uitroepen van de biodiversiteitsnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de biodiversiteit te beschermen en herstellen;
 • het uitroepen van de noodtoestand voor klimaat een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;
 • de klimaatnoodtoestand op dit moment zeer actueel is onder andere omdat het meest recente IPCC rapport van 4 april 2022 duidelijk laat zien dat een mondiale versnelling van klimaatactie nodig is;
 • de biodiversiteitnoodtoestand op dit moment zeer actueel is onder andere omdat de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur in hun rapport van 23 maart 2022 aangeveeft dat de biodiversiteitscrisis even groot is als de klimaatcrisis;
 • in het meest recente rapport van het IPBES van 11 juni 2021 wordt benadrukt de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in samenhang aan te pakken;
 • de biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis op dit moment al zeer ernstige gevolgen hebben en acute actie vereisen en daarmee onmiskenbaar recht doen aan de kwalificatie van noodsituatie;
 • het verklaren van de noodsituatie de ernst van de situatie op een eerlijke en duidelijke manier communiceert zonder daarmee te veronderstellen dat de hoop moet worden opgegeven;
 • het erkennen en uitdragen van deze noodsituatie een extra stimulans is en de toon zet om acties te ondernemen die in overeenstemming zijn met de ernst van de situatie;
 • er grote aanpassingen nodig zijn in onze manier van leven, vervoeren, consumeren, wonen, werken en kopen en dat deze veranderingen beter zijn uit te leggen naar de inwoners van ‘s-Hertogenbosch wanneer wij als gemeenteraad eerlijk zijn over de ernst van de situatie en hierover duidelijk communiceren;
 • het erkennen van de noodsituatie ook een krachtig signaal is naar andere overheden zoals provincie, Rijk en EU dat er urgente actie nodig is en dat wij het als ‘s-Hertogenbosch niet alleen kunnen en dat hierbij (financiële)hulp nodig is.

Verzoekt het college:

 • namens de gemeente ’s-Hertogenbosch de klimaat- en biodiversiteitsnoodtoestand uit te roepen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Bosch Belang – Paul van der Krabben

De Bossche Groenen – Will Hoeben


Status

Verworpen

Voor

Bosch Belang, Partij voor de Dieren, GroenLinks, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, D66, VVD