Motie: biodi­ver­siteit doe je samen


31 mei 2022

Motie: biodiversiteit doe je samen

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 31 mei 2022,

Constaterende dat:

• de zesde uitstervingsgolf in volle gang is, omdat de biodiversiteit in snel tempo afneemt;

• dit een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde;

• de coalitiepartijen in voorgestelde bestuursakkoord aangeven noodzaak te zien in het verbeteren van de biodiversiteit en zij hier middels het bestuursakkoord op inzetten;

• in het bestuursakkoord in totaal nog € 250.000,- vrije ruimte per jaar voor de jaren 2023 en 2024 per jaar beschikbaar is.

Overwegende dat:

• ondergetekenden de voorgenomen plannen t.a.v. biodiversiteit goede stappen de juiste richting in vinden, maar het noodzakelijk achten een maximale inspanning te leveren om biodiversiteitsverlies tegen te gaan en te herstellen;

• in de financiële ruimte van het bestuursakkoord kansen liggen om de inspanningen te maximaliseren op basis van de nu beschikbare middelen;

• om het hoofd te bieden aan de biodiversiteitsafname gemeente en inwoners de handen in één moeten slaan om samen tot een maximale inspanning te komen;

• een gemeente die de wens heeft inwoners te betrekken het gewenste gedrag vanuit inwoners dient te stimuleren;

• de gemeente ’s-Hertogenbosch graag al haar inwoners de kans wil geven om groen en biodiversiteit te bevorderen als wel inwoners wil stimuleren om actief te zijn in de buitenruimte en sociale cohesie wil bevorderen, met name wanneer inwoners zelf niet over de financiële middelen beschikken om hier aan deel te nemen;

• in lijn en aanvullend op het bestuursakkoord aanvullende maatregelen ten bescherming en bevordering van de biodiversiteit genomen kunnen worden om zowel te vergroenen met inheemse planten en de biodiversiteit te stimuleren als wel individuele inwoners, buren, straten en buurten actief te betrekken bij vergroening van hun omgeving.

Verzoekt het college:

• Subsidie en advies ter beschikking te stellen ten behoeve van het vergroenen van de publieke buitenruimte en het stimuleren van de biodiversiteit middels de aanplant van inheemse flora in de publieke ruimte in overleg met de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van:

I. Geveltuintjes;

II. Boomspiegels;

III. Overige plaatsen in de publieke ruimte, zoals (buurt)pleintjes en andere verharde delen in de publieke ruimte waar overbodige verharding aanwezig is, parken met lage natuurwaarde (bijvoorbeeld gras met lage natuurwaarde) waar men de natuurwaarde wil opwaarderen en andere publieke buitenruimte die hiermee in lijn ligt.

• Nadrukkelijke voorwaarden te hanteren voor toekenning van subsidie, zijnde toestemming voor de beoogde locatie vanuit e gemeente en aanplant van inheemse flora;

• Expliciet inwoners uit wijken met een lager inkomensniveau over de subsidie te informeren;

• Voor de uitvoering € 50.000,- van de vrije financiële ruimte uit het bestuursakkoord te reserveren per jaar in de jaren 2023 en 2024, dus in totaal € 100.000,- te reserveren, waarbij de verdeling over beide jaren onevenredig plaats mag vinden.


En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Volt – Arjen van Silfhout

Socialistische Partij – Bram Roovers

De Bossche Groenen – Judith Hendrickx

Bosch Belang – Paul van der Krabben


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, VOOR Den Bosch, Volt, Partij voor de Dieren, SP, Rosmalens Belang, De Bossche Groenen, GroenLinks, CDA, VVD, D66, PvdA

Tegen

gewoon ge-DREVEN, PVV, Leefbaar 's-Hertogenbosch