Motie: klimaat­recht­vaar­digheid! Een realis­tisch en eerlijk Bosch klimaatdoel


31 mei 2022

Motie: klimaatrechtvaardigheid! Een realistisch en eerlijk Bosch klimaatdoel

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 31 mei 2022,

Constaterende dat:

 • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
 • in het voorgestelde bestuursakkoord is aangegeven dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2045 klimaatneutraal moet zijn;
 • volgens het laatste rapport van het IPCC (4 april 2022) er nog slechts een mondiaal koolstofbudget is van 500 Gt CO2 (gerekend vanaf 2020) voor 50% kans op een opwarming van maximaal 1,5 graden;
 • het klimaatdoel waarbij ‘s-Hertogenbosch in 2045 klimaatneutraal niet noodzakelijkerwijs in lijn is met het blijven binnen het maximale koolstofbudget voor 1,5 graden.

Overwegende dat:

 • het niet eerlijk en redelijk is mondiaal hetzelfde klimaatdoel te hanteren, omdat rijke, westerse landen historisch het overgrote deel van het CO2 budget hebben opgesoupeerd;
 • het klimaatakkoord van Parijs een rechtvaardig startpunt is om verbruik van het mondiale CO2 te meten;
 • het mondiale koolstofbudget gerekend vanaf 1 januari 2016 (direct na het klimaatakkoord van Parijs) 678 Gt CO2 is;
 • een gelijkmatige verdeling van het CO2 budget vanaf 2016 over landen naar rato van het inwoneraantal minus de nationale CO2 uitstoot vanaf 1 januari 2016 een eerlijke manier is om het overgebleven budget over de wereld te verdelen;
 • het Nederlandse CO2 budget kan worden berekend op basis van interpolatie van het mondiale CO2 budget per 1 januari 2016 naar rato van het aantal inwoners en minus CO2 uitstoot vanaf 1 januari 2016 en dit budget vervolgens kan worden geïnterpoleerd naar een Bosch CO2 budget dat in lijn is met het 1,5 graden doel;
 • een gemeenlijk CO2 budget gebaseerd op maximaal 1,5 graden opwarming een meer betekenisvolle prestatie-indicator voor het Bossche klimaatbeleid is dan het streefdoel van 2045 klimaatneutraliteit.

Verzoekt het college:

 • het klimaatdoel van de gemeente ’s-Hertogenbosch bij te stellen op basis van een rechtvaardig CO2 budget, geïnterpoleerd van het mondiale CO2 budget vanaf 2016 minus de Bossche uitstoot vanaf 2016;
 • een bijbehorende concreet plan voor afbouw van de CO2 (equivalent) uitstoot binnen dat budget.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Socialistische Partij – Bram Roovers

Volt – Arjen van Silfhout


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, GroenLinks, D66, VVD