Motie: veehou­derij onhoudbaar – stop uitbreiding & nieuwe vestiging


31 mei 2022

Motie: veehouderij onhoudbaar – stop uitbreiding & nieuwe vestiging

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 31 mei 2022,

Constaterende dat:

 • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
 • volgens het CBS 26,2% van de uitstoot van CO2 (equivalent) in Nederland wordt uitgestoten door de landbouw, waarvan 68% afkomstig is uit de veehouderij, dat wil zeggen dat 17,8% van de CO2 uitstoot afkomstig is uit het de veehouderij;
 • het onmogelijk is om een klimaatneutrale gemeente te worden wanneer veehouderij de huidige hoeveelheid CO2 (equivalent) uitstoot;
 • in Zuid-Amerika iedere 15 seconde een stuk regenwoud ter grootte van een voetbalveld verdwijnt door ontbossing om ruimte te maken voor het verbouwen van veevoer;
 • ontbossing elders ter wereld bijdraagt aan verdwijning van biodiversiteit en de koolstof die is opgeslagen in bomen en ander organisch materiaal vrijkomt bij ontbossing vrij in de vorm van CO2;
 • de zesde uitstervingsgolf in volle gang is, omdat de biodiversiteit in snel tempo afneemt;
 • biodiversiteit en natuur sterk te lijden hebben onder het grote stikstofoverschot;
 • Nederland 4 maal zo veel stikstof uitstoot als het Europese gemiddelde;
 • volgens het RIVM 46% van de Nederlandse stikstofuitstoot afkomstig is uit de landbouw, waarvan een groot deel uit de veehouderij in de vorm van ammoniak;
 • het Planbureau voor de Leefomgeving in 2021 in het rapport “Naar een uitweg uit de stikstofcrisis” aangeeft dat er in Brabant enkel nog ruimte is voor veehouderij met (nagenoeg) geen emissies uitstoot, in de vorm van gesloten, emissieloze stallen waarbij dieren niet buiten komen en de mest wordt afgevoerd;
 • het Planbureau voor de Leefomgeving aangeeft dat open veehouderij bedrijven die nu investeren in emissie reducerende agrotechnologie, over enkele decennia alsnog versneld moeten worden afgeschreven of uitgekocht;
 • de depositie van de Bossche stikstofuitstoot tot honderden kilometers verderop plaatsvindt;
 • de biodiversiteitscrisis niet te bevechten is wanneer de stikstofuitstoot niet ernstig beperkt wordt;
 • in de gemeente ’s-Hertogenbosch veehouderijen nog steeds vergunningen krijgen voor uitbreiding;
 • de coalitiepartijen in voorgestelde bestuursakkoord landbouw en hiermee ook veehouderij niet aan de orde laten komen.

Overwegende dat:

 • veehouderij een onhoudbaar systeem is;
 • de gemeente ’s-Hertogenbosch veehouders onverantwoorde investeringen laat doen en hen in een financieel moeilijke positie brengt door hen te laten investeren in een onhoudbaar systeem;
 • de toekomst van landbouw in plantaardige, biologische landbouw ligt;
 • het vastgelopen systeem van veehouderij een breed maatschappelijk probleem is waarvoor een grote verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, zo ook de lokale overheid;

Verzoekt het college:

 • zo veel mogelijk uitbreiding van bestaande veehouderijen of vestiging van nieuwe veehouderijen te voorkomen, bijvoorbeeld door niet meer in te stemmen met wijzigingen van bestemmingsplannen die uitbreiding van bestaande veehouderijen of vestiging van nieuwe veehouderijen faciliteren;
 • de mogelijkheden te onderzoeken om bestaande veehouders te ondersteunen in het beëindigen van hun bedrijf of het omvormen naar biologische, plantaardige landbouw voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld door:

I. een coördinerende en verbindende rol op te pakken tussen veehouders, de HAS en Agrifood Capital, gericht op de bedrijfsomvorming naar biologische, plantaardige landbouw voor menselijke consumptie;

II. in samenwerking met de provincie veehouders met de wens volledig te stoppen met de bedrijfsvoering uit te kopen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Socialistische Partij – Bram Roovers


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, GroenLinks, D66, VVD