Motie: afval­am­bities moeten behaald worden


8 november 2022

Motie: afvalambities moeten behaald worden

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 20 oktober 2022;

Constaterende dat:

  • de gemeente Den Bosch als doel heeft gesteld om in 2045 een circulaire economie te hebben;
  • in de conceptbegroting van 2023 de ambitie wordt gesteld om de hoeveelheid restafval met 60 tot 70 procent te verminderen ten opzichte van de nulmeting;
  • uit de samenstelling van het huishoudelijk restafval blijkt dat GFT-afval, PBD (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons) en hygiënisch papier (luiers en incontinentiemateriaal) het grootste deel van het restafval (ca. 75%) vormen;
  • in 2020 bijna de helft van het restafval bestond uit gft-afval.

Overwegende dat:

  • de portefeuillehouder in de commissievergadering van 20 oktober 2022 heeft geconstateerd dat deze doelen omtrent afvalreductie zeer waarschijnlijk niet gehaald gaan worden met het huidige beleid;
  • het terugdringen van grondstoffengebruik van groot belang is om binnen de draagkracht van de Aarde te blijven.

Verzoekt het college:

  1. VVE’s actief te benaderen met de mogelijkheden om gft-containers in hoogbouw te plaatsen;
  1. vanuit het uitgangspunt uit de Afvalvisie 2020 “bij geschikte wijken/gebieden PBD huis-aan-huis inzamelen d.m.v. minicontainers”, voor het einde van 2022 in gesprek te gaan met de dorpsraad van Nuland t.a.v. het verdwijnen van PBD dat in zakken wordt opgehaald, de vervanging voor mini-containers en het niet bij voorbaat plaatsen van een extra ondergrondse container voor PBD, en dit gesprek te continueren gedurende 2023, ten doel te voorkomen dat meer PBD in de reststroom terecht komt;
  1. een plan op te stellen voor het vervangen van ondergrondse containers, waardoor er minder restafval containers zijn en meer containers voor PBD en gft-afval;
  1. in dit plan uit te werken hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat zij in 2045 volledig circulair wordt, met daarin meetbare tussendoelen.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Houben

gewoon ge-DREVEN – Sjef van Creij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen