Motie: betrek verduur­zaming in de beheer- en onder­houds­stra­tegie van het gemeen­telijk vastgoed


8 november 2022

Motie: betrek verduurzaming in de beheer- en onderhoudsstrategie van het gemeentelijk vastgoed

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 20 oktober 2022;

Constaterende dat:

 • het project verduurzaming van 100 gemeentelijke gebouwen is afgerond;
 • een groot deel van deze gebouwen nu een energielabel B of beter heeft;
 • gebouwen zoals sportgebouwen en onderwijsgebouwen geen onderdeel waren van dit verduurzamingsproject;
 • van het aardgas afgaan geen onderdeel was van de uitgangspunten van dit verduurzamingsproject;
 • energielabel B of A geen eindstadium is in de energietransitie in de gebouwde omgeving;
 • andere indicatoren zoals Paris Proof van de Dutch Green Building Council (DGBC) een concreter beeld geven van de benodigde toekomstige energieprestatie van vastgoed;
 • bij de verduurzaming van de 100 gemeentelijke gebouwen waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen zijn gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden;
 • nu het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed is afgerond de gebouwen conditieafhankelijk worden onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP);
 • het mogelijk is om in plaats van een MJOP een duurzame Meerjarenonderhoudsplanning (DMJOP) op te stellen waarbij verdere verduurzamingsmaatregelen, zoals van het gas af, worden geïntegreerd in de meerjarenonderhoudsplanning.

Overwegende dat:

 • door duurzaamheid integraal op te nemen in de meerjarenonderhoudsplanning op korte en lange termijn kan worden gestuurd en begroot op de noodzakelijke verdere verduurzaming van de vastgoedportefeuille.
 • verduurzamingsmaatregelen en reguliere onderhoudswerkzaamheden efficiënt kunnen worden gecombineerd als duurzaamheid wordt opgenomen in de MJOP;
 • door duurzaamheidsmaatregelen op te nemen in de MJOP geanticipeerd wordt op noodzakelijke aanpassingen zoals van het gas af gaan;
 • door duurzaamheidsmaatregelen op te nemen in de MJOP de totale eigendomskosten in sommige situaties verlaagd worden door verdere verlaging van energieverbruik.
 • prestatie indicatoren zoals Paris Proof van de Dutch Green Building Council (DGBC) de benodigde doelen voor verdere verduurzaming inzichtelijk kunnen maken;

Verzoekt het college:

 1. te onderzoeken of in plaats van meeerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) duurzame meerjarenonderhoudsplanningen (DMJOP’s) kunnen worden opgesteld voor het gemeentelijke vastgoed;
 2. te onderzoeken of prestatie indicatoren voor duurzaamheid kunnen worden opgenomen in de beheer- en onderhoudsstrategie zoals de Paris Proof indicatoren van de DGBC.
 3. in 2023 over de voortgang hiervan naar de raad te rapporteren.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, VOOR Den Bosch, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

gewoon ge-DREVEN, PVV, Rosmalens Belang, CDA, GroenLinks, D66, VVD