Motie: coöpe­ra­tieve deel­mo­bi­liteit aanmoe­digen


31 januari 2023

Motie: coöperatieve deelmobiliteit aanmoedigen

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 31 januari 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘vaststelling bestemmingsplan De Groote Wielen Noordoosthoek’ (registratienummer 13837427), gehoord de discussie in de commissie Omgeving van 17 januari 2023;

Constaterende dat:

  • de gemeente Den Bosch duurzame mobiliteit hoog in het vaandel heeft staan, zo getuigen het actieplan duurzame mobiliteit (2020), de aanpak deelmobiliteit (2021) en het bestuursakkoord;
  • reeds wordt ingezet op commerciële deelmobiliteit;
  • deelmobiliteit ook in de Noordoosthoek gepland is.

Overwegende dat:

  • commerciële deelmobiliteit erg handig is en voor velen uitkomst biedt als alternatief voor bijvoorbeeld een eigen auto;
  • commerciële deelmobiliteit niet voor iedere doelgroep passend en aantrekkelijk is;
  • coöperatieve deelmobiliteit in sommige gevallen (financieel) aantrekkelijker kan zijn;
  • veel mensen niet bekend zijn met coöperatieve deelmobiliteit en/of de manier waarop dit te realiseren.

Verzoekt het college:

aanvullend op de genoemde commerciële deelmobiliteit, oog te hebben voor coöperatieve deelmobiliteit, zowel in de Noordoosthoek van de Groote Wielen als wel in de rest van de gemeente, en hier in de Noordoosthoek rekening mee te houden in de geplande mobiliteitsstudie.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

VOOR Den Bosch – Joep Gersjes

Arjen van Silfhout - Volt


Status

Aangehouden

Voor

Tegen