Motie: duurzame landbouw op de Bossche pacht­gronden


31 januari 2023

Motie: duurzame landbouw op de Bossche pachtgronden

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 31 januari 2023, gezien de discussienotitie Uitgifte pachtgronden, gehoord de beraadslaging in de commissie Omgeving d.d. 19 januari 2023,

overwegend dat:

  • de gemeente ’s-Hertogenbosch duurzaamheid nastreeft,
  • er eind 2022 door de gemeente een nieuwe manier van uitgifte van gemeentelijke geliberaliseerde pachtgronden in gebruik is genomen, waarbij duurzaamheidsmaatregelen een belangrijk onderdeel vormen voor de gunning,
  • de tijdelijkheid van de pacht van het grootste deel van de gemeentelijke geliberaliseerde pachtgronden er voor zorgt dat boeren die duurzame biologische landbouw willen bedrijven op de pachtgronden een groter bedrijfsrisico lopen dan boeren die er conventionele landbouw willen bedrijven, omdat zij hun SKAL certificaat verliezen als zij de gronden niet lang genoeg achtereen op de juiste manier kunnen gebruiken (minimaal 24 maanden),

spreekt uit dat:

  • de gemeente ’s-Hertogenbosch in haar uitgiftebeleid van gemeentelijke geliberaliseerde pachtgronden biologische landbouw duurzaam mogelijk moet maken en zelfs moet nastreven, zowel vanuit het maatschappelijke belang van duurzaamheid als voor de toekomstbestendigheid van het boerenbedrijf dat in transitie is,

verzoekt het college:

  • te onderzoeken of en op welke manier de verhouding éénjarige en meerjarige pachtovereenkomsten anders verdeeld kan worden, waardoor biologische landbouw op een groter oppervlak van het totaal aan pachtgronden mogelijk wordt zonder dat het bedrijfsrisico voor de boeren die biologische landbouw willen bedrijven groter wordt,
  • te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer bijzondere voorwaarden te stellen die aansluiten bij SKAL en de aan SKAL gestelde eisen voor de geliberaliseerde pachtovereenkomsten in de vorm van geliberaliseerde pacht of in de vorm van teeltpacht,
  • de raad hierover voor het einde van 2023 te informeren.

Eileen Samshuijzen, Partij voor de Dieren

Wies Korver, GroenLinks

Will Hoeben, De Bossche Groenen

Sjef van Creij, gewoon ge-DREVEN

Paul van der Krabben, Bosch Belang

Arjen van Silfhout, Volt

Bram Roovers, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, VOOR Den Bosch, SP, Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks, De Bossche Groenen, D66

Tegen

PVV, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, VVD