Motie: gemeen­telijk vastgoed Paris Proof


13 december 2022

Motie: gemeentelijk vastgoed Paris Proof

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 13 december 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Verbouwing vrouwenopvang’ (registratienummer 14390912), gehoord de discussie in de commissie Sociaal van 30 november 2022;

Constaterende dat:

 • aangegeven is dat met de beoogde verbouwing van de vrouwenopvang het energielabel van G naar minimaal B wordt gebracht;
 • de ontwerp- en bestekfase nog moet plaatsvinden;
 • in de huidige fase nog niet bekend is welke verduurzamingsmaatregelen al dan niet genomen gaan worden.

Overwegende dat:

 • in de huidige fase de mogelijkheid bestaat om afwegingen en keuzes te maken t.a.v. verduurzaming van de vrouwenopvang;
 • nu niet duidelijk is in hoeverre verduurzaming van de vrouwenopvang plaats zal vinden;
 • een energieneutrale gebouwde omgeving einddoel is en een B-label hiervoor niet volstaat;
 • met het maken van een duidelijk kader t.a.v. verduurzamingsdoelstellingen van het gemeentelijk vastgoed de raad haar kaderstellende rol op dit thema oppakt;
 • energielabels lang niet altijd een goed beeld geven hoe energiezuinig een gebouw is, vooral bij de betere labels ligt het theoretisch en werkelijk energiegebruik vaak ver uiteen;
 • Paris Proof richtlijnen van de Dutch Green Building Council een nauwkeurig beeld geven van de energieprestatie van een gebouw.

Verzoekt het college:

 1. bij verbouwing en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed dit altijd te doen in lijn met de Paris Proof richtlijnen van de Dutch Green Building Council;
 2. wanneer afgeweken wordt van de Paris Proof richtlijnen de raad hier actief over te informeren, dit te onderbouwen en de raad om instemming te vragen;
 3. bovenstaande ook toe te passen bij de verbouwing van de vrouwenopvang.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Volt – Arjen van Silfhout


Status

Aangehouden

Voor

Tegen