Motie: privaat auto­vervoer niet de weg naar de toekomst


31 mei 2022

Motie: privaat autovervoer niet de weg naar de toekomst

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 31 mei 2022,

Constaterende dat:

 • in het voorgestelde bestuursakkoord wordt aangegeven dat de komende raadsperiode het Actieplan Duurzame Mobiliteit wordt voortgezet;
 • hier invulling aan gegeven gaat worden door middel laadplannen per wijk om meer elektrische laadpalen te realiseren, om mee te gaan in de transitie naar elektrisch rijden;
 • er gewerkt gaat worden aan een Fietsnetwerk 3.0;
 • er een visie Collectief Vervoer opgesteld gaat worden, ter voorbereiding op de nieuwe provinciale concessie voor het Openbaar Vervoer;
 • er geïnvesteerd wordt in nieuwe voertuigen voor de Stichting Senioren bus, om de bereikbaarheid van Nuland en Vinkel te verbeteren.

Overwegende dat:

 • het aanmoedigen en faciliteren van fietsgebruik in plaats van autogebruik een positieve ontwikkeling is;
 • het verbeteren van de bereikbaarheid van Nuland en Vinkel middels collectief vervoer een positieve ontwikkeling is;
 • het vervangen van auto’s die rijden op fossiele brandstof door elektrische auto’s een positieve ontwikkeling is;
 • in het voorgestelde bestuursakkoord niet wordt aangestuurd op substantiële vermindering van het individuele autobezit;
 • het 1-op-1 vervangen van auto’s die rijden op fossiele brandstof door elektrische auto’s geen volledige oplossing is;
 • door het vervangen van auto’s die rijden op fossiele brandstof door elektrische auto’s de elektriciteitsvraag aanzienlijk stijgt;
 • slechts 6% van de in 2021 verbruikte elektriciteit hernieuwbare energie is;
 • het overgrote deel van de elektriciteit die voor het gebruik van elektrische auto’s wordt gebruikt dan ook grijze elektriciteit is;
 • vervoer middels auto’s erg inefficiënt doordat er weinig personen vervoert worden ten opzichten van de verbruikte energie en grondstoffen (verbruik door productie en verbruik door vervoer);
 • door de auto als primair vervoersmiddel te beschouwen dit een grote claim op ruimte doet;
 • (individueel) autobezit en -gebruik uitzondering in plaats van regel zou moeten worden om tot duurzaam en toekomstbestendig vervoer te komen.

Verzoekt het college:

 • om tot een concreet plan te komen om (individueel) autobezit en -gebruik te minimaliseren door bijvoorbeeld:
 • de visie Collectief Vervoer te richten op kwantitatief en kwalitatief goed vervoer naar alle wijken en dorpen in de gemeente;
 • een concreet plan te maken om deelmobiliteit van elektrische auto’s te realiseren in de gehele gemeente tegen een betaalbaar, niet commercieel tarief.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Socialistische Partij – Bram Roovers


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD