Rondvraag voortgang aanlijnen honden in het Bossche Broek


Indiendatum: 13 feb. 2023

Op 26 april 2022 stelde de Partij voor de Dieren het college vragen over loslopende honden in het Bossche Broek. Den Bosch heeft een uniek natuurgebied gelegen vlak langs het centrum van de binnenstad, het is een genot voor menig stadsbewoner om zo toegankelijk en dichtbij de rust en de natuur op te kunnen zoeken. Ook voor hondeneigenaren is het een aangename plaats om de benen te strekken. Echter is er hier sprake van tegenstrijdige belangen, namelijk enerzijds die van de honden en hondeneigenaren die graag de hond vrij laten rondlopen, anderzijds het belang van de natuur en in het wild levende dieren, namelijk dat van de (kwetsbare) in het wild levende dieren, zoals (weide- en moeras-)vogels, fazanten en ree├źn die hier wonen. Deze dieren zijn extra kwetsbaar in het broedseizoen c.q. loslopende honden zijn extra gevaarlijk voor jonge dieren. Hier is een compromis in gevonden, namelijk door in een beperkt deel van het gebied, het door mensen drukste deel van het gebied, het loslopen van honden toe te staan. In het over overige deel van het natuurgebied dienen honden aangelijnd te zijn. In praktijk blijkt echter dat er veel honden loslopen in delen van het Bossche Broek waar dit niet is toegestaan. Naar ons idee geen boze opzet van de hondeneigenaren, maar een stuk onwetendheid door het ontbreken van informatie over waar het wel en niet is toegestaan om de hond los te laten lopen.

In de antwoordbrief van het college d.d. 12 juli 2022 wordt aangegeven dat contact opgenomen gaat worden met Staatsbosbeheer over het informeren van bezoekers van het Bossche Broek over het aanlijnen van honden. Met het voorjaar dat voor de deur staat, wanneer reekalveren geboren worden en hiermee ook het broedseizoen in mei en juni, is het van belang dat bezoekers van het Bossche Broek op dat momenten goed geïnformeerd zijn over het aanlijnen van hun honden. Wij vragen de portefeuillehouder dan ook:

  • Heeft er overleg plaatsgevonden met Staatsbosbeheer?
  • Zo ja, wat zijn de uitkomsten, welke acties volgen hier uit en wanneer?
  • Zo nee, waarom niet en wanneer zal het overleg plaatsvinden?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Indiendatum: 13 feb. 2023
Antwoorddatum: 13 feb. 2023

Mondelinge beantwoording: wethouder Ralph Geers antwoordt dat er contact is geweest met Staatsbosbeheer. Dat is het bevoegd gezag van het Bossche Broek. Er staan vervolgafspraken gepland. Er liggen nog geen concrete acties en maatregelen.