Schrif­te­lijke vragen de Groote Wielen ontwikkelt, de Vlietdijk ook?


Indiendatum: 16 aug. 2022

Den Bosch, 16 augustus 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: de Groote Wielen ontwikkelt, de Vlietdijk ook?

Geacht college,

Sinds 2010 loopt een discussie omtrent het al dan niet afsluiten van het zuidelijk deel van de Vlietdijk in de Groote Wielen. Deze discussie is uiteindelijk afgesloten bij de raadsvergadering van 9 september 2014, waar de raad instemde met een burgerinitiatief1 om de Vlietdijk volledig open voor autoverkeer te houden. Inmiddels leven we acht jaar later en ziet de wereld er anders uit.

Als gevolg van de laatste economische crisis heeft de ontwikkeling van de Groote Wielen meerdere jaren zo goed als stil gelegen. Hierdoor is onder andere de ontwikkeling van de Vlietdijkzone vertraagd. De afgelopen jaren wordt de achterstand echter ingehaald, de beoogde ontwikkelingen vinden alsnog doorgang. In de Vlietdijkzone worden alsnog de beoogde “kloostercomplexen” (appartementsgebouwen) gebouwd. Nadat “klooster 1” in 2008 is gebouwd, zullen “kloosters” 2 en 4 in 2022 worden opgeleverd en wordt de oplevering van “klooster 3” in 2023 verwacht. Met deze ontwikkelingen zal ook de (leef)omgeving nader worden ontwikkeld. Hierover ontvingen buurtbewoners een brief2. In deze brief worden aanpassingen van het park waar de Vlietdijkzone uit bestaat aangegeven. Deze veranderingen houden speelvoorzieningen voor kinderen in, wandelpaden en aanpassingen van groen ten behoeve van ecologie. Waar echter geen wijzigingen in worden aangebracht is de Vlietdijk qua weg.

In 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het burgerinitiatief om de Vlietdijk open te houden voor autoverkeer, met als primaire reden dat het geplande nieuwe winkelcentrum op de lange baan geschoven was. Voorstanders van het openhouden van de Vlietdijk voor autoverkeer droegen namelijk aan dat er in de Groote Wielen te weinig voorzieningen waren voor de dagelijkse boodschappen en dat auto’s de kortste route moesten kunnen nemen naar het centrum van Rosmalen. In deze situatie komt nu verandering, gepland is dat in 2023 de eerste supermarkt in het winkelcentrum de deuren opent3 en dat het nieuwe winkelcentrum in 2024 volledig gerealiseerd zal zijn4. Naast overige groeiende voorzieningen in de Groote Wielen zullen inwoners van de Groote Wielen met de realisatie van het nieuwe winkelcentrum niet meer afhankelijk zijn van Rosmalen.

De noodzaak voor het openhouden voor autoverkeer van (het zuidelijke deel van) de Vlietdijk gaat verdwijnen, de auto domineert echter nog steeds de Vlietdijkzone. Er wordt geïnvesteerd in ontwikkelingen van het park in de Vlietdijkzone, het is echter ontzettend zonde dat in een park de auto de baas is. De inrichting van de leefomgeving wordt op deze manier enerzijds ingericht op buiten kunnen leven, recreëren, sporten en ontmoeten, het wordt de bewoners van de kloosters aan de westkant van de Vlietdijk anderzijds moeilijk gemaakt om te kunnen genieten van deze buitenruimte en deze te kunnen bereiken wanneer hier het obstakel van een drukke weg tussen ligt, dit veroorzaakt gevaarlijke situatie om deze over te steken naar de oostzijde van de weg, waar (wandel)paden liggen. Het is fietsers verboden om op de Vlietdijk te fietsen, zij moeten of gebruik maken van de (wandel)paden langs de Vlietdijk, of gebruik maken van fietspaden die achter de kloosters liggen.

De Partij voor de Dieren ziet dat in deze leefomgeving de auto centraal wordt gesteld. Naast dat wij van mening zijn dat een leefomgeving zo veel mogelijk dient aan te moedigen om te ontmoeten, bewegen, kinderen de gelegenheid moet bieden om veilig buiten te kunnen spelen én dat de leefomgeving dient te worden ingericht op en te stimuleren dat inwoners zich op een veilige manier duurzaam vervoeren, lijkt ons het centraal stellen van de auto ook niet te stroken met het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord wordt namelijk aangegeven “Wij richten ons op het stimuleren van de vervoersmiddelen die het milieu het minste belasten. Daarom willen we dat ook de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijke opties zijn.” Ook wordt in het bestuursakkoord onderschreven dat met het creëren van meer groen naast dat dit goed is voor klimaat en natuur dit een positief effect heeft op beweging, ontmoeting en recreatie. Er is wanneer het nieuwe winkelcentrum in de Groote Wielen is gerealiseerd geen reden meer om (het zuidelijke deel van) de Vlietdijk open te houden voor (doorgaand) autoverkeer, met de Blauwe Sluisweg en het Laaghemaal zijn er reeds twee uitstekende verbindingswegen tussen de Groote Wielen en Rosmalen. Daarnaast is Rosmalen vanuit de Groote Wielen natuurlijk gemakkelijk met de fiets te bereiken en zal dit nog gemakkelijker zijn wanneer op de Vlietdijk veilig gefietst mag en kan worden.

Nogmaals, sinds 2014 ziet de wereld er anders uit. De Groote Wielen zelf is veranderd, de planontwikkeling en realisatie zit in een andere fase, maar ook de ambities van de gemeente Den Bosch ten aanzien van onze leefomgeving zijn veranderd. Daarom vindt de Partij voor de Dieren het een gemiste kans om, met de verdere ontwikkeling van de Vlietdijkzone, hierin de auto centraal te blijven stellen in de infrastructuur. Dit zou ontzettend zonde zijn van de verdere ontwikkelingen, die juist groen, ontmoeten, bewegen en recreëren stimuleren. Wij vrezen dat door de weg niet aan te passen er grote afbreuk wordt gedaan aan de rest van de juist positieve ontwikkelingen. De Partij voor de Dieren ziet verschillende mogelijkheden om het leven in de leefomgeving van de Vlietdijkzone centraal te stellen in plaats van auto’s, bijvoorbeeld door het afsluiten voor auto’s van de Vlietdijk dan wel bij de rotonde aan de kant van het Hooghemaal, dan bij aan de kant van de rotonde van het Laaghemaal en/of door van (het zuidelijk deel van) de Vlietdijk een fietsstraat waar de auto te gast is te maken, waar de infrastructuur nadrukkelijk op wordt ingericht.

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen en mogelijkheden die wij zien hebben wij hier de volgende vragen over aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat de auto niet de baas dient te zijn in de leefomgeving, maar dat mens en dier hier centraal moet staan om veilig te kunnen ontmoeten, recreëren, spelen, sporten, wandelen en fietsen? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u het met ons eens dat het een gemiste kans is om in de Vlietdijkzone die wordt aangepast om een prettigere leefomgeving te worden de auto centraal te blijven stellen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om alternatieven voor de huidige infrastructuur van de Vlietdijk te onderzoeken en de gemeenteraad zich hierover uit te laten spreken, om zo mogelijk tot aangepaste infrastructuur van (het zuidelijk deel van) de Vlietdijk te komen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://denbosch.notubiz.nl/document/1480761/1/document

2 Brief

3 https://www.degrootewielenonline.nl/bouw-winkelcentrum-de-groote-wielen-een-stap-dichterbij/

4 https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/groote-wielen-in-rosmalen-krijgt-winkelcentrum-met-teletubbiesupermarkt

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen nieuwe oeverversteviging Noorderplas - onderwaterjacht actief gefaciliteerd door de gemeente?

Lees verder

Schriftelijke vragen schrijnende situatie noodopvang Autotron

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer