Schrif­te­lijke vragen nieuwe oever­ver­ste­viging Noor­derplas - onder­wa­ter­jacht actief gefa­ci­li­teerd door de gemeente?


Indiendatum: 28 jul. 2022

Den Bosch, 28 juli 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: nieuwe oeverversteviging Noorderplas - onderwaterjacht actief gefaciliteerd door de gemeente?

Geacht college,

De afgelopen weken is er nogal wat commotie omtrent de plannen voor de nieuwe oeverversteviging van de Noorderplas geweest. In een bijeenkomst voor de buurt is aangegeven dat de oude damwanden in verband met het in verval geraken van deze oude oeverversteviging moeten worden vervangen. Met de nieuwe oeverversteviging wordt er gekozen voor een meer natuurlijke oever, namelijk een stortstenen oever. Dit vindt onze fractie een stap vooruit ten opzichten van de damwanden, omdat er met stortsteen een geleidelijke overgang tussen oever en water ontstaat, wat het mogelijk maakt voor dieren om uit het water te komen en er begroeiing tussen de stenen mogelijk is, wat ten goede komt aan het natuurlijk habitat van veel verschillende dieren, biodiversiteit en in het algemeen de groenstructuur.

Buurtbewoners, met name van de lokale hengelvereniging, zijn minder te spreken over deze vooruitgang. Naar aanleiding daarvan heeft Dtv een reportage1 over dit onderwerp gemaakt, waar onder anderen een woordvoerder van de gemeente aan het woord komt. Waar onze fractie eerder nog positief was over de verandering van de oever, zijn wij toch wel teleurgesteld door wat namens de gemeente in deze reportage wordt verteld. Namelijk dat de gemeente niet alle damwanden vervangt voor een meer natuurlijke oever, maar dat er op verschillende plaatsen opnieuw damwanden worden geplaatst en hiermee voor de hengelvereniging gefaciliteerd wordt dat zij op deze plaatsen op vissen kan blijven jagen. Dit betekent dat de gemeente van gemeenschapsgeld de onderwaterjacht actief faciliteert.

In Den Bosch wordt veel water verpacht aan hengelverenigingen. Dit betreurt onze fractie, hiermee verdient de gemeente namelijk geld over de rug van de slachtoffers van de onderwaterjacht, de vissen. Dat dit gebeurt vindt onze fractie al een vreemde gewaarwording, daar op 12 december 2017 een motie is aangenomen2 waarmee de raad zich heeft uitgesproken over hobbyjacht. Deze motie ging over de vrij bejaagbare soorten (haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif). Onze fractie vindt in dit licht het toestaan van het hobbymatig bejagen van de ene diersoort en dit afkeuren en verbieden ten aanzien van een andere diersoort getuigen van speciësisme, zeker omdat over al deze diersoorten breed gedragen wetenschappelijk bewijs3 bestaat dat zij door bejagen ernstig fysiek en psychisch lijden. Nu wordt in de betreffende reportage van Dtv echter aangegeven dat de gemeente ten behoeve van de onderwaterjacht een deel van de te vervangen natuuronvriendelijke damwand gaat vervangen voor opnieuw een natuuronvriendelijke damwand. Wellicht dat dit idee ontstaan is vanuit een sociale gedachte, maar wij willen u stimuleren om enkele andere overwegingen mee te nemen in de besluitvorming, met in het achterhoofd de vraag, is dit nu écht waar de gemeente Den Bosch voor staat of voor wil staan. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

  1. Aangegeven is dat de gemeente momenteel reacties verzamelt en op basis daarvan de plannen mogelijk bijstelt. Hoe groot is het risico dat er gezwicht wordt voor mensen met een luide stem over hun persoonlijke belang en dat het (levens)belang van vissen, maar ook andere dieren die baat hebben bij een meer natuurlijke oever en de algehele biodiversiteit en groenstructuur, naar de achtergrond verdwijnt?
  2. Ziet het college verschil tussen jacht op hazen, konijnen, wilde eenden, fazanten en houtduiven en jacht op vissen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom is er een groot verschil in jachtbeleid tussen de verschillende diersoorten?
  3. Is het college voorstander van het bejagen van vissen?
  4. Waarom gaat het bejagen van vissen gestimuleerd worden met het opnieuw aanleggen van damwanden, hetgeen van gemeenschapsgeld wordt betaald?
  5. Bent u bereid om af te zien van het opnieuw plaatsen van damwanden? Zo nee, waarom niet?

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij voorstander zijn van uw plannen tot herinrichting van de oever t.a.v. de meer natuurlijke inrichting. Wij zouden het echter zonde vinden om op deze over het algemeen positieve plannen voor de herinrichting onder maatschappelijke druk veranderingen die negatieve impact hebben aan te brengen, zoals het (gedeeltelijk) terugplaatsen van damwanden. Wij kijken uit naar uw reactie.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/sportvissers-en-wijkbewoners-maaspoort-flabbergasted-over-stenen-oevers-aan-de-noorderplas

2https://denbosch.notubiz.nl/modules/6/Moties%20en%20Amendementen/425775

3 T.a.v. vissen bijvoorbeeld:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0290

Indiendatum: 28 jul. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022


Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 28 juli 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Oeverversterking Noorderplas


Voordat we ingaan op uw vragen, willen we graag het volgende toelichten. Bij het vervangen van beschoeiing gaan we zoveel mogelijk over tot het aanleggen van een natuurlijke oeverbescherming, conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten in het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte (reg.nr. 5565145). Dit is niet overal mogelijk, onder andere vanwege de noodzakelijke stabiliteit van oevers. Daarnaast willen we een aantrekkelijke openbare ruimte, die door onze inwoners wordt gebruikt. Dat kan ook meespelen in de afweging om op bepaalde plaatsen damwanden terug te plaatsen.

Rondom de Noorderplas zijn al veel oevers natuurvriendelijk ingericht, waardoor vissen en andere organismen profiteren. Dat niet alle oevers natuurlijk kunnen zijn, doet niets af aan onze ambitie.


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:


Vraag 1: Aangegeven is dat de gemeente momenteel reacties verzamelt en op basis daarvan de plannen mogelijk bijstelt. Hoe groot is het risico dat er gezwicht wordt voor mensen met een luide stem over hun persoonlijke belang en dat het (levens)belang van vissen, maar ook andere dieren die baat hebben bij een meer natuurlijke oever en de algehele biodiversiteit en groenstructuur, naar de achtergrond verdwijnt?

Antwoord: Zoals hierboven aangegeven is het door de raad vastgestelde beleid uitgangspunt voor het natuurvriendelijker maken van onze oevers. Dat geldt dus ook het oeverplan voor de Noorderplas. Het participatieproces is juist bedoeld om zienswijzen en opvattingen te verzamelen. Deze worden meegenomen in onze uiteindelijke belangenafweging. Het kan dus zijn dat er op inhoudelijke argumenten aanpassingen plaats kunnen vinden. Het luisteren naar argumenten in het kader van participatie zien wij niet als 'zwichten'.www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704Vraag 2: Ziet het college verschil tussen jacht op hazen, konijnen, wilde eenden, fazanten en houtduiven en jacht op vissen? Zo ja, waarom, Zo nee, waarom is er een groot verschil in jachtbeleid tussen de verschillende diersoorten?

Antwoord: Ja. Voor jacht geldt andere wet- en regelgeving dan voor (sport)visserij.

Bovendien geldt voor de sportvisserij dat vissers doorgaans hun vangst weer terug moeten zetten in hetzelfde water.


Vraag 3: Is het college voorstander van het bejagen van vissen?

Antwoord: Sportvisserij wordt door een deel van onze inwoners met plezier beoefend. We realiseren ons dat hierover verschillend wordt gedacht.


Vraag 4: Waarom gaat het bejagen van vissen gestimuleerd worden met het opnieuw aanleggen van damwanden, hetgeen van gemeenschapsgeld wordt betaald?

Antwoord: We willen een groene, natuurvriendelijke openbare ruimte, die aantrekkelijk is om te recreëren, te bewegen en te ontmoeten. Dit draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Naast het gegeven dat vanwege de stabiliteit niet overal natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn, faciliteren we ook het gebruik van de openbare ruimte voor recreatieve activiteiten waar mogelijk; dus niet alleen voor het vissen. Daarbij wegen we ook mee dat er schade in de openbare ruimte kan ontstaan, als we deze faciliteiten niet zouden bieden.Vraag 5: Bent u bereid om af te zien van het opnieuw plaatsen van damwanden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie onze toelichting hierboven.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris,
drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,
drs. J.M.L.N. Mikkers