Schrif­te­lijke vragen aanlijnen honden Bossche Broek


Indiendatum: 26 apr. 2022

Den Bosch, 26 april 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: aanlijnen honden in het Bossche Broek

Geacht College,

Den Bosch heeft een uniek natuurgebied gelegen vlak langs het centrum van de binnenstad, namelijk Het Bossche Broek. Het is een genot voor menig stadsbewoner om zo toegankelijk en dichtbij de rust en de natuur op te kunnen zoeken. Ook voor hondeneigenaren is het een aangename plaats om de benen te strekken. Echter is er hier sprake van tegenstrijdige belangen, namelijk enerzijds die van de honden en hondeneigenaren die graag de hond vrij laten rondlopen, anderzijds het belang van de natuur, namelijk dat van de (kwetsbare) wilde dieren, zoals (weide- en moeras-)vogels, fazanten en reeën die hier wonen. Deze dieren zijn extra kwetsbaar in het broedseizoen c.q. loslopende honden zijn extra gevaarlijk voor jonge dieren. Momenteel is het voorjaar, en dus broedseizoen, en in mei en juni worden de meeste reekalveren geboren. Hier is een compromis in gevonden, namelijk door in een beperkt deel van het gebied, het door mensen drukste deel van het gebied, het loslopen van honden toe te staan. In het over overige deel van het natuurgebied dienen honden aangelijnd te zijn.

Hierover blijkt echter onduidelijkheid te bestaan, de Partij voor de Dieren constateert dat er in Het Bossche Broek veel honden loslopen waar dit niet is toegestaan, de onduidelijkheid is dermate groot dat Indebuurt Den Bosch vorige week, op 20 april jl. het nodig achtte om dit mysterie op te lossen met een artikel hierover. Wij constateren dan ook dat bezoekers van Het Bossche Broek niet weten of en waar ze hun hond los mogen laten lopen. Dit is niet verwonderlijk, daar dit zeer summier is aangegeven. Bij binnenkomst van het gebied van de “stadskant” (Pettelaarseweg/Zuidwal) staat één bord, gericht richting uitgaande bezoekers, waar bij het goed bestuderen van het bord uit is op te maken waar honden los mogen lopen. Dit bord is niet in het blikveld van ingaande bezoekers en geeft niet duidelijk aan dat honden in het grootste deel van het natuurgebied niet los mogen lopen. Vervolgens staan er in het hart van het natuurgebied enkele bordjes waar in de onderregel is aangegeven dat loslopende honden niet zijn toegestaan. Ook is er op het dijkje een bord geplaatst van het waterschap waarop een waarschuw is aangegeven honden niet te laten zwemmen i.v.m. klemmen bedoeld tegen muskusratten.

Wij zijn dan ook van mening en in de overtuiging van het vele los laten lopen van honden in delen van het natuurgebied waar dit niet mag geen boze opzet is van de bezoekers, maar voor een groot deel komt doordat zij hier niet van op de hoogte zijn.

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen hebben wij hier de volgende vragen over aan het College:

  1. Is het College het met ons eens dat het onwenselijk is dat honden loslopen in Het Bossche Broek op plaatsen waarvan is aangegeven dat dit verboden is? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat de bezoekers van Het Bossche Broek op dit moment onvoldoende geïnformeerd worden over waar wel en niet hun honden mogen loslopen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het College het met ons eens dat natuurschade veroorzaakt door loslopende honden in Het Bossche Broek voorkomen kan worden door bezoekers beter te informeren? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het College bereid om, wanneer nodig in afstemming met Staatbosbeheer en/of het waterschap, duidelijk informerende borden te plaatsen over waar het wel en niet is toegestaan om honden los te laten lopen en waarom dit het geval is? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het College bereid om (on)duidelijkheid over dit onderwerp binnen andere natuurgebieden in de gemeente te onderzoeken en zo nodig daar ook duidelijk informerende borden te plaatsen over waar het wel en niet is toegestaan om honden los te laten lopen en waarom dit het geval is? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het College bereid om in te zetten op meer handhaving in Het Bossche Broek, en zo nodig ook in de andere natuurgebieden binnen de gemeente, om bezoekers te wijzen op waar van toepassing het verbod op het loslopen van honden? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Indiendatum: 26 apr. 2022
Antwoorddatum: 12 jul. 2022

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 26 april 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: aanlijnen honden in het Bossche Broek

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Is het College het met ons eens dat het onwenselijk is dat honden loslopen in Het Bossche Broek op plaatsen waarvan is aangegeven dat dit verboden is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, het college is het hiermee eens.

Vraag 2: Is het college het met ons eens dat de bezoekers van Het Bossche Broek op dit moment onvoldoende geïnformeerd worden over waar wel en niet hun honden mogen loslopen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is niet aan het college om hier een uitspraak over te doen. De terreineigenaar, in dit geval Staatsbosbeheer, is verantwoordelijk voor het informeren van bezoekers hoe zich te gedragen, het daarvoor plaatsen en onderhouden van informerende borden en handhaving.

Vraag 3: Is het College het met ons eens dat natuurschade veroorzaakt door loslopende honden in Het Bossche Broek voorkomen kan worden door bezoekers beter te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, het college is het hiermee eens.

Vraag 4: Is het College bereid om, wanneer nodig in afstemming met Staatbosbeheer en/of het waterschap, duidelijk informerende borden te plaatsen over waar het wel en niet is toegestaan om honden los te laten lopen en waarom dit het geval is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De percelen waar honden aangelijnd moeten warden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. We nemen contact op met Staatsbosbeheer over het informeren van de bezoekers daarover.

Vraag 5: Is het College bereid om (on)duidelijkheid over dit onderwerp binnen andere natuurgebieden in de gemeente te onderzoeken en zo nodig daar ook duidelijk informerende borden te plaatsen over waar het wel en niet is toegestaan om honden los te laten lopen en waarom dit het geval is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is niet aan de gemeente om onderzoek uit te voeren naar de informatievoorziening voor hondenbezitters of daarin met borden te voorzien in natuurgebieden, die niet in eigendom zijn van de gemeente. Voor onze eigen natuur- en bosgebieden zoals het Kanaalpark en Diezemonding doen wij dat wel. Wanneer iemand constateert dat hondenbezitters onvoldoende geïnformeerd worden dan raden wij aan om dat ook te melden aan de terreineigenaar van het betreffende gebied.

Vraag 6: Is het College bereid om in te zetten op meer handhaving in Het Bossche Broek, en zo nodig ook in de andere natuurgebieden binnen de gemeente, om bezoekers te wijzen op waar van toepassing het verbod op het las/open van honden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het toezicht op loslopende honden is onderdeel van het reguliere wijkgerichte toezicht. De uitloop van de stad in het Bossche Broek wordt daarbij met regelmaat door de gemeentelijke handhavers bezocht. Dan warden eigenaren van loslopende honden gewezen op het verbod op het loslopen van honden in delen van het Bossche Broek.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg, drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen doden van dieren met gif

Lees verder

Schriftelijke vragen "nachtvissen" IJzeren Kind

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer