Schrif­te­lijke vragen Drie­ko­ningen, onver­ant­woorde inzet dieren en racis­tische stereo­ty­pering


Indiendatum: 3 jan. 2023

Den Bosch, 3 januari 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: Driekoningen, onverantwoorde inzet dieren en racistische stereotypering

Geacht college,

Aanstaande vrijdag is het Driekoningen. De voorgaande twee jaar heeft er hier geen viering van Driekoningen plaatsgevonden in verband met corona, dit jaar vindt dit echter wel weer plaats, georganiseerd door Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch. Het evenement vindt plaats op zondag 8 januari a.s. De gemeente Den Bosch sponsort dit evenement middels een financiële bijdrage en het ter beschikking van faciliteiten, in de vorm van het ter beschikking stellen van het bordes van het stadhuis en het verzorgen van geluid op deze locatie. Verschillende aspecten van dit evenement baart de Partij voor de Dieren ernstig zorgen, hierover hebben wij ook verschillende keren contact over opgenomen met Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch, helaas zonder hierop respons te mogen ontvangen. De aspecten waar wij ons zorgen over maken zijn als volgt:

  • Gebruik van dieren: uit technische vragen blijkt dat er voor het evenement tientallen schapen en twee kamelen gebruikt zullen worden. Wij hebben u reeds eerder geattendeerd op de angst en stress dat het (vlucht)dieren oplevert om in een onnatuurlijke omgeving geplaatst te worden, in aanwezigheid van veel mensen en geen mogelijkheid om zich terug te trekken/te vluchten. Bij dit evenement is het tevens niet bekend waar de dieren vandaan komen, hier is de gemeente niet van op de hoogte, helaas blijft antwoord vanuit de organisator uit. Naast dus dat het überhaupt een angstige en stressvolle ervaring voor de dieren zal zijn, is ook niet na te gaan waar de dieren vandaan komen en of dit een legale partij is en niet bijvoorbeeld een illegale “verhuurder” van dieren, zoals Bert’s Animal Verhuur. Wij hebben de organisatie op de hoogte gesteld van de naar wij vanuit gaan onbedoelde negatieve impact op het dierenwelzijn door het gebruik van levende dieren. Ook hebben wij suggesties gedaan om de levende dieren te vervangen, bijvoorbeeld door mensen in kostuums of met "stokpaardjes" in de vorm van het betreffende dier of nepdieren op wieltjes.
  • Racistische uiting: tijdens de laatste viering van Driekoningen waren beide niet witte koningen nog racistische stereotypes. Allereerst zijn wij opgelucht om vanuit technische vragen te hebben vernomen dat er dit jaar geen black face stereotypering meer plaats zal vinden, vanuit het uitblijven van reactie van Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch hebben wij dit echter helaas niet kunnen verifiëren. Helaas zal er nog wel sprake zijn van stereotypering van een persoon met zo bedoelde Aziatische kenmerken. In het contact met de stichting hebben wij verzocht om ook het Aziatische karakter te ontdoen van de onbedoelde kwetsende vorm, hier hebben wij zoals aangegeven helaas geen reactie op mogen ontvangen.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Welke regels omtrent dierenwelzijn worden er gehandhaafd tijdens evenementen in het algemeen en dit betreft evenement specifiek?
  2. Hoe kan het zo zijn dat u niet op de hoogte bent waar dat de dieren vandaan komen, tijdens een evenement door u vergund én gesponsord?
  3. Bent u in gesprek geweest met de Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch over racistische uitingen naar aanleiding van bijvoorbeeld de laatste viering in 2020? Indien nee, waarom niet?
  4. Waarom staat u racistische uitingen toe tijdens een evenement door u vergund én gesponsord?
  5. Bent u bereid om er voor te zorgen dat het evenement aanstaande zondag plaatsvindt zonder het gebruik van levende dieren en racistische uitingen of wanneer dit niet meer mogelijk is uw sponsoring van het evenement terug te trekken? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om in de toekomst evenementen waarbij racistische uitingen plaatsvinden en levende dieren worden gebruikt niet te vergunning wanneer dit mogelijk is en wanneer dit niet mogelijk is evenementen waar genoemde onderdelen deel van zijn in ieder geval op geen enkele manier te sponsoren en de naam van onze gemeente aan te verbinden? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Indiendatum: 3 jan. 2023
Antwoorddatum: 24 jan. 2023

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 3 januari 2023 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Driekoningen


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1:

Welke regels omtrent dierenwelzijn worden er gehandhaafd tijdens

evenementen in het algemeen en dit betreft evenement specifiek?

Antwoord:

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het welzijn van dieren bij o.a. evenementen. De gemeente heeft hier geen

handhavende bevoegdheid.

Vraag 2:

Hoe kan het zo zijn dat u niet op de hoogte bent waar dat de dieren vandaan

komen, tijdens een evenement door u vergund én gesponsord?

Antwoord:

Het inschakelen van derde partijen (leveranciers) behoort tot de

verantwoordelijkheid van de organisator, ook als het gaat om dieren.

Vraag 3:

Bent u in gesprek geweest met de Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch over racistische uitingen naar aanleiding van bijvoorbeeld de laatste viering in

2020? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:

We hebben waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze driekoningentraditie. We zien uit gesprekken die we met de stichting voeren dat ze zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie en de discussies rondom identiteit. We vinden de culturele vrijheid die de stichting heeft om een klassiek

verhaal uit te dragen belangrijk.

Vraag 4:

Waarom staat u racistische uitingen toe tijdens een evenement door u vergund

én gesponsord?


www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


Antwoord:

Conform de Nederlandse wetgeving staan wij ook in ’s-Hertogenbosch geen racistische uitingen toe. Wij delen uw uitspraak over racistische

uitingen niet.

Vraag 5:

Bent u bereid om ervoor te zorgen dat het evenement aanstaande zondag plaatsvindt zonder het gebruik van levende dieren en racistische uitingen of wanneer dit niet meer mogelijk is uw sponsoring van het evenement terug te

trekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het evenement heeft reeds plaatsgevonden. We hebben geen aanpassingen gedaan in de bijdrage die we leveren aan het evenement. De bijdrage van

€1000,- is een onkostenvergoeding, naast de betaling van het geluid op het

bordes.

Vraag 6:

Bent u bereid om in de toekomst evenementen waarbij racistische uitingen plaatsvinden en levende dieren worden gebruikt niet te vergunning wanneer dit mogelijk is en wanneer dit niet mogelijk is evenementen waar genoemde onderdelen deel van zijn in ieder geval op geen enkele manier te sponsoren en

de naam van onze gemeente aan te verbinden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Graag verwijzen we voor racistische uitingen naar antwoord 4. Een verbod op het gebruik van dieren bij evenementen is een politieke afweging. Uit het

oogpunt van dierenwelzijn zien wij geen aanleiding om een verbod in te stellen.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris,
drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,
drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Mondelinge vragen illegaal afsteken vuurwerk 10 december jl.

Lees verder

Schriftelijke vragen levende kerststal Rosmalen leeft niet lang en gelukkig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer