Schrif­te­lijke vragen levende kerststal Rosmalen leeft niet lang en gelukkig


Indiendatum: 4 jan. 2023

Den Bosch, 5 januari 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: levende kerststal Rosmalen leeft niet lang en gelukkig

Geacht college,

In de eindejaarsperiode stond dit jaar in Rosmalen op de Driesprong opnieuw de kerststal. Een kerststal kan een mooie plek zijn die mensen bijvoorbeeld samenbrengt, herinneringen terugbrengt en mensen doet verbinden met hun geloof. Helaas werd er wel weer gebruik gemaakt van levende schapen. Zoals Dtv ook aangeeft “sommige mensen vinden het wel een beetje zielig”, en zielig dat is het ook.

Schapen zijn vluchtdieren, dat wil zeggen dat zij als groepsdieren weg willen van drukte, lawaai, vreemd en eng gedrag. Wanneer ze opgesloten zijn en nergens naartoe kunnen vluchten, maakt dat hun situatie zeer tegennatuurlijk en stressvol. Bij bezichtiging van de kerststal door onze fractie bleek dat de schapen een zeer klein hokje hadden en geen enkele mogelijkheid hadden om weg te vluchten voor en zich te onttrekken aan mensen.

In het artikel van Dtv wordt aangegeven dat er veel kinderen komen kijken naar de schapen in de kerststal. De dieren worden als het ware troeteldieren en vertroetelde dieren neergezet, terwijl ter herleiden is uit foto’s van de kerststal van voorgaande jaren dat de dieren zeker niet als zodanig worden behandeld, maar zonder pardon naar het slachthuis worden gestuurd.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Bent u het dan met ons eens dat de schapen in de kerststal in Rosmalen geen diereigen gedrag en diersoorteigen gedrag kunnen vertonen, omdat zij opgesloten zitten en zich geenszins terug kunnen trekken van (wijzende, roepende, graaiende, aaiende, fotograferende) mensen? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoe lang hebben de betreffende schapen in de kerststal in de genoemde niet passende huisvesting moeten verblijven?
  3. Heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Den Bosch en de organisatie van de kerststal over de leefruimte van deze vluchtdieren en de wijze van vervoer en controle op de aanwezigheid van verplichte documentatie? Zo nee, waarom niet?
  4. Is u bekend waar de dieren vandaan komen en waar zij naartoe zijn gegaan na afloop?
  5. Graag volgt de Partij voor de Dieren het wel en wee van de schapen die dit jaar gedwongen zijn tot een rol in de kerststal. Hiervoor vernemen wij graag de oornummers van de betreffende dieren. Kunt u ons deze vertellen? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u het met ons eens dat een niet levende kerststal net zo mooi of wellicht zelfs nog mooier kan zijn, zoals bijvoorbeeld ook onze Sint-Janskathedraal heeft? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Indiendatum: 4 jan. 2023
Antwoorddatum: 24 jan. 2023

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 5 januari 2023 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Kerststal Rosmalen

Voordat we ingaan op uw vragen, willen we het volgende toelichten.

’s-Hertogenbosch kent een verscheidenheid aan wijken en dorpen. Juist de eigenheid van dorpen, zoals Rosmalen, maakt het mogelijk dat jaarlijks door vrijwilligers een kerststal kan worden geplaatst. Wij waarderen de inzet van deze vrijwilligers, maar evenzeer de wijze waarop bezoekers hiermee omgaan. Als de aanwezigheid van levende dieren in een kerststal op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, zien we uit oogpunt van dierenwelzijn geen aanleiding om dit tegen te gaan.

Wij realiseren ons dat uw fractie een uitgesproken standpunt heeft over de inzet van schapen in de kerststal in Rosmalen. Dat respecteren we. Er is echter géén directe relatie tussen de afvoer van een schaap naar een slachterij en het gegeven dat deze in de kerststal in Rosmalen heeft gestaan. Door het leggen van dit verband schetst u in uw vraagstelling een onjuist beeld.

De schapen worden in bruikleen gegeven door een hobbymatige schapenhouder, die tevens zorgt voor het voer en het hooi. Deze heeft er belang bij dat de huisvesting en de verzorging in de kerststal goed is georganiseerd. Het toezicht op het dierenwelzijn berust bij de NVWA en de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn. De gemeente is geen bevoegd gezag. We hebben in de afgelopen jaren geen signaal gehad dat het welzijn van de dieren in het geding zou zijn.

Voor het plaatsen van de kerststal is een vergunning nodig voor het plaatsen van goederen op de openbare weg. De aanvraag is getoetst aan artikel 2.3. van de APV. In de vergunning is opgenomen dat de organisatie maatregelen moet nemen om vandalisme, brandstichting en vernielingen te voorkomen. Tijdens de openstelling van de kerststal zijn altijd vrijwilligers aanwezig om ervoor te zorgen dat het niet de druk wordt in de kerststal, ook uit oogpunt van dierenwelzijn. Daarnaast is een vrijwilliger ’s avonds en ’s nachts bereikbaar voor calamiteiten.

Op uw vragen kunnen we als volgt antwoorden.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704

Vraag 1: Bent u het met ons eens dat de schapen in de kerststal in Rosmalen geen diereigen en diersoorteigen gedrag kunnen vertonen, omdat zij opgesloten zitten en zich geenszins terug kunnen trekken van (wijzende, roepende, graaiende, aaiende, fotograferende) mensen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, schapen zijn gedomesticeerde boerderijdieren met een zachtaardig karakter, die vanaf de lammertijd zich gemakkelijk hechten, ook aan mensen. Er is bovendien geen sprake van voortdurende drukte rond de kerststal.

Vraag 2: Hoe lang hebben de betreffende schapen in de kerststal in de genoemde niet passende huisvesting moeten verblijven?

Antwoord: De schapen hebben van 11 december tot 31 december in de kerststal verbleven. De minimale afmeting voor stalruimte voor één schaap bedraagt 2 m2. De stalruimte in de kerststal bedroeg 7 m2 voor twee schapen en voldeed dus aan de norm.

Vraag 3: Heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Den Bosch en de organisatie van de kerststal over de leefruimte van deze vluchtdieren en de wijze van vervoer en controle op de aanwezigheid van de verplichte documentatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals gebruikelijk vindt met de organisatie overleg plaats over de plaatsing van de kerststal. De organisatie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de kerststal en de daarin aanwezige goederen en dieren. Het toezicht op wijze van vervoer en aanwezigheid van de verplichte documentatie berust bij de NVWA. De gemeente is geen bevoegd gezag.

Vraag 4: Is u bekend waar de dieren vandaan komen en waar zij naartoe zijn gegaan na afloop?

Antwoord: De organisatie heeft ons naar aanleiding van uw vragen aangegeven dat de schapen vanaf 2017 door dezelfde hobbymatige schapenhouder beschikbaar worden gesteld. Deze sponsort ook in de vorm van voer en hooi. Op 31 december heeft de eigenaar de schapen opgehaald.

Vraag 5: Graag volgt de Partij voor de Dieren het wel en wee van de schapen die dit jaar gedwongen zijn tot een rol in de kerststal. Hiervoor vernemen wij graag de oornummers van de betreffende dieren. Kunt u ons deze vertellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij beschikken niet over de UBN-nummers van de betreffende dieren. We hebben geen juridische grondslag om deze bij de organisatie dan wel de eigenaar op te vragen.

Vraag 6: Bent u het met ons eens dat een niet levende kerststal net zo mooi of wellicht zelfs nog mooier kan zijn, zoals bijvoorbeeld ook onze Sint-Janskathedraal heeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is niet aan ons college om een inhoudelijk oordeel te geven over de kwaliteit van een kerststal.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Driekoningen, onverantwoorde inzet dieren en racistische stereotypering

Lees verder

Rondvraag inzameling PBD Nuland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer