Schrif­te­lijke vragen goed en volledig infor­meren over de RES – inhou­de­lijke antwoorden aan bezorgde omwo­nenden Rosma­lense Polder


Indiendatum: 29 sep. 2022

Den Bosch, 29 september 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: goed en volledig informeren over de RES – inhoudelijke antwoorden aan bezorgde omwonenden Rosmalense Polder

Geacht college,

Afgelopen dinsdag, 27 september jl., was de fractie van de Partij voor de Dieren aanwezig bij de bewonersbijeenkomst over de Rosmalense Polder in Perron-3. Wij waren hier aanwezig om ons oor te luister te leggen ten aanzien van het gesprek dat er gevoerd wordt tussen omwonenden en de gemeente. De veelheid aan avonden dat deze bijeenkomsten plaatsvinden stemt ons positief, hiermee worden de bijeenkomsten voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. Het verloop van de bewonersbijeenkomst stemde ons echter minder positief.

Het Brabants Dagblad1 heeft het sentiment van de avond treffend verwoord, met het volgende citaat van één van de aanwezigen:

”Alles lijkt in beton gegoten, terwijl ik mij grote zorgen maak. Over mijn nachtrust, gezondheid, uitzicht, waardevermindering van het huis en geluidsoverlast. Maar hier hoor je alleen maar: er komen zestien windmolens. Punt.”

Onze fractie merkte op dat er veel zorgen leven onder de omwonenden, maar dat er weinig ruimte voor vragen en vooral weinig ruimte voor brede inhoudelijke beantwoording van vragen was. Naar onze indruk groeide hierdoor de negatieve emotie bij aanwezigen. Dit blijkt ook uit gesprekken die wij deze avond hebben gevoerd met aanwezigen. Een voorbeeld van één van de zorgen is geluidsoverlast en het effect op de gezondheid hiervan. Omtrent dit onderwerp hebben veel omwonenden zorgen. Wanneer er bij de beantwoording van een vraag over geluid, geluidsnormen en gezondheid slechts zeer summier hierop in wordt gegaan en naar de website van het RIVM wordt verwezen, dan kunnen wij ons voorstellen dat omwonenden met deze zorgen met een dergelijk antwoord niet gerust worden gesteld. Verwijzing naar de mogelijkheid om 1-op-1 nadere vragen te kunnen stellen stelde veel aanwezigen niet tevreden, omdat de vragen die gesteld worden en de zorgen die er leven relevant zijn voor alle aanwezigen.

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van het realiseren van hernieuwbare energie, wij zijn echter ook groot voorstander van burgerparticipatie en -betrokkenheid. Zorgen van inwoners moeten serieus genomen worden en zij moeten goed inhoudelijk geïnformeerd worden, juist om met elkaar in gesprek te kunnen met dezelfde kennis in de rugzak. Vanuit deze observaties en constateringen hebben wij dan ook de volgende vragen aan u:

  1. Bent u het met ons eens dat om een gesprek op inhoud te kunnen voeren alle gesprekspartners goed over de inhoud geïnformeerd moeten zijn? Zo nee, waarom niet?
  2. Herkent u de constatering dat er tijdens het plenaire onderdeel van de bewonersbijeenkomst op 27 september jl. te weinig tijd was om vragen inhoudelijk volledig te kunnen beantwoorden als wel alle vragenstellers aan de beurt te kunnen laten komen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om nadere informatiebijeenkomst te organiseren, om meer inhoudelijke toelichting te kunnen geven op de verschillende thema’s die leven onder omwonenden, bijvoorbeeld door middel van expertsessies per thema? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat u doen om meer draagvlak te creëren onder omwonenden?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://www.bd.nl/den-bosch-vught/rosmalen-voelt-zich-niet-gehoord-over-komst-windmolens-in-polder~a2c5e9c7/

Indiendatum: 29 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 nov. 2022
Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 29 september 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: goed en volledig informeren over de RES - inhoudelijke antwoorden aan bezorgde omwonenden Rosmalense Polder


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:
Vraag 1:

Bent u het met ons eens dat om een gesprek op inhoud te kunnen voeren alle gesprekspartners goed over de inhoud geïnformeerd moeten zijn? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:

Met de afgelopen bewonersbijeenkomsten in september en oktober 2022 zijn we de ontwerpfase van het project gestart. In de vorige fase is een verkenning uitgevoerd en hebben zowel de gemeenteraden van 's-Hertogenbosch als Oss besloten de Duurzame Polder aan te wijzen voor de opwek van grootschalige windenergie (met inachtneming van een aantal voorwaarden). De onlangs gehouden bewonersavonden waren enerzijds bedoeld om te informeren over het proces en deze besluiten, maar anderzijds ook om input op te vragen bij de omgeving wat betreft kansen, waarden en belangen (actualisatie op 2019).


Tijdens deze avonden hebben we ernaar gestreefd om omwonenden zo goed en volledig mogelijk te informeren over het proces. De avond was opgedeeld in een plenair deel, met toelichting op het proces en ruimte voor vragen, en een marktsetting voor het verdere inhoudelijke gesprek. In deze marktsetting zijn zoveel mogelijk vragen van omwonenden beantwoord. De nog onbeantwoorde vragen en suggesties zijn opgehaald en genoteerd. Verder staat op de website duurzamepolder.nl veel informatie.

Op bepaalde thema's is naar verwachting nog behoefte aan meer informatievoorziening. We zijn daarom ook van plan om voor specifieke onderdelen, zoals gezondheid, nadere informatievewww.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ 's-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


sessies te organiseren met aanwezigheid van experts.


Vraag 2:

Herkent u de constatering dat er tijdens het plenaire onderdeel van de bewonersbijeenkomst op 27 september jl. te weinig tijd was om vragen inhoudelijk volledig te kunnen beantwoorden als wel alle vragenstellers aan de beurt te kunnen laten komen? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:

Nee, dat herkennen wij niet. In het plenaire deel van de avond is ruimte geboden voor een aantal vragen die voor een ieder relevant waren. Deze vragen zijn door de wethouder, projectmanager en omgevingsmanager zo goed mogelijk beantwoord.

Om ook voldoende tijd te bieden voor omwonenden die liever niet plenair een vraag stellen of die niet relevant is voor een ieder, is dit centrale onderdeel na een aantal vragen afgerond. De nog openstaande vragen konden vervolgens in de marktsetting / bij de banners gesteld worden in een 1-op-1 gesprek.Vraag 3:

Bent u bereid om nadere informatiebijeenkomst te organiseren, om meer inhoudelijke toelichting te kunnen geven op de verschillende thema's die leven onder omwonenden, bijvoorbeeld door middel van expertsessies per thema? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:

Ja, zie antwoord 1.Vraag 4:

Wat gaat u doen om meer draagvlak te creëren onder omwonenden?


Antwoord:

We streven er vanzelfsprekend naar om zoveel mogelijk draagvlak onder omwonenden te creëren voor dit project. Dit willen we doen onder andere door een zo zorgvuldig en transparant mogelijk proces te doorlopen. Maar ook door zo goed mogelijk te informeren, de vragen die er leven te beantwoorden en waar mogelijk de nu ingebrachte suggesties en ideeën mee te nemen in het vervolgproces. In de loop van het ontwerpproces zal daarnaast nog op diverse momenten de gelegenheid komen voor omwonenden om inbreng op de planvorming te geven.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,
drs. B. van der Ploeg drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen leren van zusterstad Leuven

Lees verder

Schriftelijke vragen Knallende ellende in de Maaspoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer