Schrif­te­lijke vragen leren van zusterstad Leuven


Indiendatum: 13 sep. 2022

Den Bosch, 13 september 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: leren van zusterstad Leuven

Geacht college,

Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn de raad en het college gezamenlijk op pad geweest, naar Brussel en Leuven. Dit bezoek stond in het teken van elkaar beter leren kennen, maar natuurlijk ook om te leren van hetgeen we op ons bezoek hebben gehoord en gezien. Zo werd in onze zusterstad Leuven dan ook door het college uitgesproken dat het goed is om met elkaar, Leuven en Den Bosch, in contact te zijn, elkaar als inspiratie te zien en van elkaar te leren. Tijdens dit bezoek aan Leuven heeft burgemeester Mohamed Ridouani ons allen verteld over de ambitie van Leuven om in 2030 klimaatneutraal te zijn en op wat voor manier Leuven hier actief aan werkt. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit erg inspirerend, te meer omdat Leuven, net zoals Den Bosch, origineel de ambitie had om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Leuven heeft deze ambitie erg flink opgeschroefd om nu alles op alles te zetten om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

In lijn met de Europese klimaatambities was eerder voor 2050 gekozen. Om überhaupt in 2050 klimaatneutraal te zijn moet de uitstoot echter nog zeer drastisch verminderd worden. Om een realistische kans te maken om dat doel te bereiken, stelt het Leuvense plan voorop dat de uitstoot al stevig wordt teruggeschroefd tegen 2030. Want hoe sneller de uitstoot beperkt wordt, hoe minder in tussentijd wordt bijgedragen aan een opwarmende aarde. Ook moet volgens Leuven worden voorkomen dat het idee zou kunnen ontstaan dat er nog ruimschoots de tijd is en moet het gevoel van urgentie behouden blijven. Verder wordt over de noodzaak van in 2030 klimaatneutraal zijn vanuit Leuven 20301 aangegeven dat klimaatverandering een verschrikkelijke impact heeft op de wereld en ook op de eigen stad, maar ook:

(…) Die gevolgen niet verder laten ontsporen is op zich al reden genoeg om onze uitstoot sterk te verminderen en zo snel mogelijk naar een klimaatneutraal Leuven te evolueren. Toch is er voor ons een mogelijk nog belangrijkere drijfveer die maakt dat we ons hier zo sterk voor inzetten. Een Leuven met minder uitstoot is voor ons namelijk ook een stad met meer toekomst.

Hoezo, meer? Moeten we met z’n allen niet net minder met de auto gaan rijden, minder vlees gaan eten en minder fossiele energie gaan verbruiken? Dat klopt wel, maar dat zal er alleen maar voor zorgen dat onze stad meer de moeite waard wordt om in te leven. (…)

Hoe Leuven dit gaat doen staat uitgewerkt in de roadmap2 die hiervoor ontwikkeld is door Leuven 2030. De stad Leuven werkt om haar ambities te bereiken samen met Leuven 2030, een partij die geen onderdeel is van de gemeentelijke organisatie. Het is een samenwerking van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. De meer dan 600 leden die Leuven 2030 steunen, komen uit alle hoeken van de Leuvense samenleving en de richting wordt mee bepaald door het bestuur met 18 afgevaardigden die expliciet gekozen worden om de hele samenleving te vertegenwoordigen.

De Partij voor de Dieren bewondert de actie die er in Leuven wordt ondernomen ten aanzien van het vertellen van het eerlijke verhaal over klimaatverandering, de eigen rol hierin en hetgeen dat gedaan moet worden om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen uitstoot. Daarnaast wordt er in Leuven daad bij woord gevoegd en wordt er daadwerkelijk op alle vlakken, energietransitie, verlagen energievraag, mobiliteit, duurzame economie (circulariteit & consumentisme), bouwmethodes en -materialen, eiwittransitie en meer, ingezet op rigoureuze maar noodzakelijk verandering. Dit wordt niet enkel bewerkstelligd door de gemeente, maar met behulp van brede representatie vanuit de samenleving.

Van elkaar leren en elkaar inspireren in het contact tussen Leuven en Den Bosch is volgens ons college waardevol, daarom hebben hierover dan ook de volgende vragen aan u:

  1. Bent u het met ons eens dat Leuven voor loopt op Den Bosch t.a.v. klimaatneutraal worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u het met Leuven en ons eens dat het groot belang is om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verminderen, om verdere opwarming van de aarde zo veel mogelijk te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat Den Bosch meer, duidelijker en met meer urgentie kan communiceren naar haar inwoners over de klimaatcrisis, om aan te zetten tot actie en draagvlak te creëren voor veranderingen t.b.v. klimaatneutraal worden, net zoals Leuven dit doet? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om met de stad Leuven en Leuven 2030 in gesprek te gaan over hun aanpak van het worden van een klimaat neutrale gemeente, te leren van de Leuvense aanpak en deze aanpak te vertalen naar een Bossche variant? Zo nee, waarom niet?
  5. Leuven 2030 stelt: Om in het Leuven van de toekomst te geraken, is een plan nodig. Wij stelden er een op met de hulp van Leuvense experten: de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. à momenteel ligt er in Den Bosch geen plan om de huidige Bossche klimaatambitie, klimaatneutraal in 2045, te bereiken. Bent u het met Leuven 2030, de Bossche Klimaatcoalitie3 en de Partij voor de Dieren eens dat het noodzakelijk is om een plan te hebben om het klimaatdoel te bereiken? Zo ja, wanneer zal dit plan worden opgesteld? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://www.leuven2030.be/

2 https://roadmap.leuven2030.be/pdf/L2030_Roadmap.pdf

3 https://denbosch.notubiz.nl/document/11762534/1/Brief%2B24%2Baugustus%2B2022%2B-%2BConcrete%2Bstappen%2B-%2BDhr_%2BBijl%2BKlimaatcoalitie

Indiendatum: 13 sep. 2022
Antwoorddatum: 11 okt. 2022

In uw brief van 13 september 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Leren van zusterstad Leuven


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:
Vraag 1: Bent u het met ons eens dat Leuven voor loopt op Den Bosch t.a.v. klimaatneutraal worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op basis van het bezoek aan Leuven en de informatie in de Roadmap kunnen wij geen uitspraak doen over wie voorloopt t.a.v. klimaatneutraal worden. Wel zien wij dat, net als ’s-Hertogenbosch, Leuven veel goede stappen zet op weg naar klimaatneutraal.


Vraag 2: Bent u het met Leuven en ons eens dat het groot belang is om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verminderen, om verdere opwarming van de aarde zo veel mogelijk te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, daar zijn wij het mee eens.


Vraag 3: Bent u het met ons eens dat Den Bosch meer, duidelijker en met meer urgentie kan communiceren naar haar inwoners over de klimaatcrisis, om aan te zetten tot actie en draagvlak te creëren voor veranderingen t.b.v. klimaatneutraal worden, net zoals Leuven dit doet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn het met u eens dat we de urgentie van de klimaatcrisis moeten blijven benadrukken. Daarbij werken we niet alleen aan bewustwording, maar stimuleren we juist ook bewoners en bedrijven om in actie te komen.

Initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen wij zo goed mogelijk. Dat doen wij binnen de beschikbare kaders en instrumenten. Omdat de invloed van de gemeente beperkt is nemen wij deel aan het netwerk Club van Duurzaamwww.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


Doen, waarin ook het bedrijfsleven en (onderwijs)instellingen vertegenwoordigd zijn. Ook werken wij nauw samen met woningcorporaties binnen het Duurzaamheidsakkoord. Wij geloven dat dergelijke samenwerkingen essentieel zijn om een zo groot mogelijke groep te bereiken en een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.Vraag 4: Bent u bereid om met de stad Leuven en Leuven 2030 in gesprek te gaan over hun aanpak van het worden van een klimaat neutrale gemeente, te leren van de Leuvense aanpak en deze aanpak te vertalen naar een Bossche variant? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn zeker geïnteresseerd in goede voorbeelden, zoals uit Leuven, maar ook uit andere steden. Hiervoor nemen wij ook deel aan diverse kennisplatforms en overlegstructuren, waar wij kennis delen en ophalen. Eind dit jaar starten we een onderzoek naar de concrete beïnvloedingsmogelijkheden van onze gemeente om de CO2-uitstoot terug te dringen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. Als de Leuvense aanpak elementen bevat die aansluiten bij onze beïnvloedingsmogelijkheden dan nemen wij hierover zeker contact op met Leuven.Vraag 5: Leuven 2030 stelt: Om in het Leuven van de toekomst te geraken, is een plan nodig. Wij stelden er een op met de hulp van Leuvense experten: de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. → momenteel ligt er in Den Bosch geen plan om de huidige Bossche klimaatambitie, klimaatneutraal in 2045, te bereiken.

Bent u het met Leuven 2030, de Bossche Klimaatcoalitie en de Partij voor de Dieren eens dat het noodzakelijk is om een plan te hebben om het klimaatdoel te bereiken? Zo ja, wanneer zal dit plan worden opgesteld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Onze ambitie om klimaatneutraal te worden is onder andere vastgelegd in de Nota Duurzaam 's-Hertogenbosch (2019), de Visie 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig en het Bestuursakoord (2022). Momenteel werken we al volop aan deze ambitie. Op basis van de uitkomsten van het eerdergenoemde onderzoek bepalen we welke stappen we nog meer kunnen zetten om onze CO2-uitstoot te verlagen. Hierover zullen we te zijner tijd de raad informeren.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,Interessant voor jou

Schriftelijke vragen schrijnende situatie noodopvang Autotron

Lees verder

Schriftelijke vragen goed en volledig informeren over de RES – inhoudelijke antwoorden aan bezorgde omwonenden Rosmalense Polder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer