Schrif­te­lijke vragen Knallende ellende in de Maaspoort


Indiendatum: 13 okt. 2022

Den Bosch, 13 oktober 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: knallende ellende in de Maaspoort

Geacht college,

Ongetwijfeld zal u net zoals wij geschrokken zijn van de signalen dat de vuuroverlast nu al is begonnen. Uit de signalen1 van de bewoners blijkt dat de vuurwerkoverlast niet enkel in het najaar, richting het einde van het jaar, speelt, maar 365 dagen per jaar. Dit betekent in dat geval een constante stressfactor voor omwonenden, hun huisdieren en wilde dieren. In de Maaspoort is het vaker prijs geweest met excessief vuurwerkgeweld, afgelopen jaarwisseling nog werd er met vuurwerk grote schade aangericht2.

Dat de vuurwerkoverlast jaarrond plaatsvindt, dit sinds deze week sterk begint te verergeren en de jaarwisseling al weer aan de horizon verschijnt, baart ons zorgen. Stevenen we weer af op forse stress en angst voor dieren en mensen en flinke vernielingen aan publiek en private eigendommen? Aangegeven is dat de wijkraad contact opgenomen heeft met de politie, wij hopen dat nu de benodigde maatregelen genomen zullen worden. Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Welke maatregelen zijn er in het verleden reeds genomen tegen de vuurwerkoverlast in de Maaspoort?
  2. Wat is de stand van zaken van de melding van de wijkraad bij de politie? Is de melding opgepakt en in behandeling, wat is de huidige status?
  3. Wat gaat u doen tegen vuurwerkoverlast in de Maaspoort, zowel preventief, als reactief?
  4. De vuurwerkoverlast in de Maaspoort is opvallend groot, maar deze overlast vindt ook in de rest van onze gemeente plaats: welke maatregelen, proactief en reactief, zullen er genomen worden tegen vuurwerkoverlast, in aanloop naar de jaarwisseling?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/inwoners-maaspoort-worden-nu-al-gek-van-het-vuurwerkgeknal

2 https://denbosch.notubiz.nl/document/11119979/1#search=%22schade%20jaarwisseling%20110000%22

Indiendatum: 13 okt. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022
Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 13 oktober 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: "Knallende ellende in de Maaspoort". Allereerst onze verontschuldigingen voor de late beantwoording. Inmiddels is een aantal dingen in gang gezet, waardoor we u nog beter antwoord op de vragen kunnen geven.


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:Vraag 1: Welke maatregelen zijn er in het verleden reeds genomen tegen de vuurwerkoverlast in de Maaspoort?Antwoord:
Vraag 2:


Antwoord:

De laatste maanden van het jaar bekijken we continue het omgevingsbeeld op basis van meldingen en het sentiment. Daarnaast zetten we in op de negatieve gevolgen die vuurwerk met zich mee kan brengen. Het gaat dan onder meer om het voorkomen van vernielingen/vandalisme en het voorkomen van overlast. We geven via Halt voorlichting op scholen en spreken mensen waar nodig en mogelijk aan. Daarnaast worden minderjarige overtreders ieder jaar doorverwezen naar Halt. Ook stuurt de burgemeester, in afstemming met de politie, waarschuwingsbrieven naar notoire overtreders tijdens de jaarwisseling.


In de voorfase richting de jaarwisseling investeert de politie op verschillende wijzen (digitaal en fysiek) om zo veel mogelijk informatie te ontvangen over opslag/verkoop van vuurwerk. Naar aanleiding van concrete informatie wordt handhavend opgetreden.


Wat is de stand van zaken van de melding van de wijkraad bij de politie? Is de melding opgepakt en in behandeling, wat is de huidige status?

Zie antwoord op vraag 3www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ 's-Hertogenbosch

KvK nr 17278704

Vraag 3:


Antwoord:

Vraag 4:
Antwoord:

Wat gaat u doen tegen vuurwerkoverlast in de Maaspoort, zowel preventief, als reactief?

Wijkpartijen (wijkmanager, wijkboa, wijkagenten, straatcoaches, jongerenwerker, wijkraad, vrijwilligers buurtpreventieteam) hebben gezamenlijk overleg gepleegd om tot maatwerkacties te komen.Preventieve acties uit de wijkaanpak:

  • Straatcoaches spreken jongeren aan op 'hotspots' en gaan bij ouders op bezoek.

  • Jongerenwerkers maken extra ambulante rondes en proberen jeugd naar Jongerencentrum Noord te begeleiden.

  • Met medewerking van alle partijen is er een maatwerk voorlichtingsprogramma van Halt en ex-basketbalinternational Henk Pieterse aan scholen in Maaspoort, HarenDonkReit en Hambaken. Daarbij wordt ook een ouderbrief via de scholen verspreid.

  • Het buurtpreventieteam met vrijwilligers zorgt voor extra zichtbaarheid in de wijk.


Repressieve acties uit de wijkaanpak

  • De wijk- en jeugdboa zetten met een team handhavingsacties uit.

  • De wijkagenten prioriteren de vuurwerkoverlast met extra surveillances en extra inzet ten aanzien van opsporing van zwaar en illegaal vuurwerk in woonhuizen of garages.


Naast de inzet die wij vanuit de overheden doen, ligt er uiteraard een eerste verantwoordelijkheid bij de mensen die vuurwerk verkopen en afsteken. Op dit moment zijn beide verboden, en het is goed dat inwoners, gebruikers en verkopers zich hier bewust van zijn.De vuurwerkoverlast in de Maaspoort is opvallend groot, maar deze overlast vindt ook in de rest van onze gemeente plaats: welke maatregelen, proactief en reactief, zullen er genomen worden tegen vuurwerkoverlast, in aanloop naar de jaarwisseling?

De maatregelen zoals genoemd bij antwoord 1 en een groot deel van de maatregelen zoals genoemd bij antwoord 3 worden ook in de rest van de gemeente genomen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,Interessant voor jou

Schriftelijke vragen goed en volledig informeren over de RES – inhoudelijke antwoorden aan bezorgde omwonenden Rosmalense Polder

Lees verder

Schriftelijke vragen Schaduw over Dutch Food Week 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer