Rondvraag inza­meling PBD Nuland


Indiendatum: 16 jan. 2023

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling is gesproken over verschillende aspecten van afvalinzameling. Één van deze onderdelen was de veranderingen van de inzameling van PBD in Nuland. Momenteel wordt het PBD in Nuland huis-aan-huis opgehaald in zakken verschaft door de gemeente, ook is één ondergrondse PBD container aanwezig in Nuland. Conform de Afvalvisie 2020 zal er van dit systeem afgestapt worden en zal de gehele gemeente overgaan op minicontainers voor het PBD, zo ook Nuland. Momenteel wordt er echter reeds geconstateerd dat de ondergrondse PBD container in Nuland vaak vol zit. De vrees is dat, met de komst van de minicontainers, dit probleem nog groter wordt. Dit omdat mogelijk niet iedereen een minicontainer wil. Voorzien wordt vanuit de dorpsraad van Nuland dat een tweede ondergrondse container voor PBD dan ook noodzakelijk is.

In de aangehouden motie d.d. 8 november 2022 van Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen en gewoon ge-DREVEN was onderdeel van het dictum:

vanuit het uitgangspunt uit de Afvalvisie 2020 “bij geschikte wijken/gebieden PBD huis-aan-huis inzamelen d.m.v. minicontainers”, voor het einde van 2022 in gesprek te gaan met de dorpsraad van Nuland t.a.v. het verdwijnen van PBD dat in zakken wordt opgehaald, de vervanging voor mini-containers en het niet bij voorbaat plaatsen van een extra ondergrondse container voor PBD, en dit gesprek te continueren gedurende 2023, ten doel te voorkomen dat meer PBD in de reststroom terecht komt;

Hierop heeft de wethouder aangegeven het gesprek met de dorpsraad zeker te voeren en voort te zetten. Het gesprek met de dorpsraad hierover lijkt echter nog niet gevoerd te zijn, ook zijn hier nog geen afspraken voor gepland. Hier is nog helemaal geen contact over geweest. Wij vragen de portefeuillehouder dan ook:

  • Wat is het geplande moment om over te gaan op de huis-aan-huis minicontainers voor PBD?
  • Waarom heeft er nog geen gesprek plaatsgevonden en is dit ook nog niet gepland met de dorpsraad van Nuland over de verandering van inzameling van PBD?
  • Wanneer gaat dit gesprek met de dorpsraad plaatsvinden?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Partij voor de Dieren, Nikky Hamerslag

De Bossche Groenen, Will Hoeben

gewoon ge-DREVEN, Henk-Jan Pennings

Indiendatum: 16 jan. 2023
Antwoorddatum: 16 jan. 2023

Mondelinge beantwoording: wethouder Ralph Geers zegt dat in 2020, bij de behandeling van de afvalvisie, is afgesproken dat er een bepaalde ontwikkeling wordt gemaakt. Onder andere ook over PBD-afval in Nuland. De
planning is opgeschoven. Met de dorpsraad Nuland is besproken dat als er sprake van is, de gemeente in gesprek gaat. De verwachting was eind 2022 het gesprek op te starten. Binnenkort is er het gesprek met de dorpsraad. Door alle ontwikkelingen die er spelen bij de afvalstoffendienst en alle andere processen waarover in de begrotingsbehandeling is gesproken zal de invoering van PBD ophalen in Nuland pas later gebeuren. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 de gesprekken opgestart worden en dat samen met de dorpsraad tot een goede invulling gekomen wordt. Terugkijkend naar het verslag snapt hij de gestelde vragen. Het gesprek met stakeholders om te zorgen dat er tot zo goed mogelijke uitvoering van beleid kan worden gekomen, met alle belangen van de participanten gewogen, is staand beleid.