Schrif­te­lijke vragen "nacht­vissen" IJzeren Kind


Indiendatum: 9 mei 2022

Den Bosch, 9 mei 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: “nachtvissen” IJzeren Kind

Geacht College,

In Den Bosch bestaan er duidelijke regels over hengelen. Op de website van de gemeente staat op de “viswaterkaart”1 duidelijk aangegeven waar hengelen in gemeentelijke water al dan niet is toegestaan: wanneer het “visrecht” is verhuurd aan een vereniging dan dienen mensen die gaan hengelen bij de betreffende hengelvereniging zijn aangesloten om hier te mogen hengelen, de hengelvereniging bepaalt of dat er in dit water ’s nachts gehengeld mag worden.

In de “Nota Hengelsport per 1-1-2018”2 staat aangegeven dat er, op dat moment dat deze nota werd voorgelegd, medio 2017, de jaren daarvoor verschillende incidenten en klachten zijn binnengekomen van omwonende over overlast van “nachtvissers”, zowel op water met verhuurd “visrecht” als op water zonder verhuurd “visrecht”. Daarom is het per 1-1-2018 verboden om in gemeentelijk water zonder verhuurd “visrecht” ’s nachts te hengelen. Op water zonder verhuurd “visrecht” is het dan ook verboden om twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te hengelen. Dit “nachtvisverbod” is opgenomen in het “Schriftelijke toestemmingsformulier”3, dit formulier is een vereiste om te mogen hengelen in gemeentelijk water zonder verhuurd “visrecht”.

In de APV4 is naar aanleiding van de “Nota Hengelsport per 1-1-2018” opgenomen in artikel 5:24a “Vissen op openbaar water”, lid 2: “Nachtvissen op gemeentelijk water is verboden, met uitzondering van de aangewezen en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan een hengelsportvereniging.”

Wij hebben echter meerdere signalen en klachten van buurtbewoners uit de omgeving van het IJzeren Kind ontvangen dat hier met grote regelmaat ’s nachts wordt gehengeld en dat men zich er in tentjes aan de oever ophoudt. Op een informatiebord bij het IJzeren Kind staat specifiek aangegeven dat ’s nachts hengelen verboden is. Bij het bellen van stadstoezicht ontvangen deze buurtbewoners echter nul op rekest, er wordt dan aangegeven dat zij enkel overdag werken en ’s nachts dus geen bezetting hebben voor surveillance en dat de politie geen tijd heeft voor nachtelijke surveillance met betrekking tot hengelactiviteiten. Dit terwijl stadstoezicht primair, in samenwerking met de Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN) op aangeven van stadstoezicht, en ook de politie de aangewezen partijen zijn t.a.v. handhaving op (illegaal) hengelen.

Zoals aangegeven maken buurtbewoners naast melding van ’s nachts hengelen ook melding van het verblijven in tentjes aan de oever van het IJzeren Kind. Ook dit is conform de APV verboden, artikel 4:9 “Kampeermiddelen buiten kampeerterreinen” dicteert namelijk als volgt:

Lid 1: “Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.”

Lid 2: “Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik voor korte perioden door de rechthebbende op diens eigen terrein. Het verbod geldt ook niet voor het plaatsen van schuilmiddelen ten behoeve van het nachtvissen, zonder enkele eisen, op de aangewezen en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan een hengelsportvereniging.”

Ook hierop wordt vanuit stadstoezicht aangegeven dat zij niet in de gelegenheid zijn hierop te controleren. Dit wordt bevestigd in technische vragen die wij hierover hebben gesteld.

De Partij voor de Dieren is erg ontstemd over deze gang van zaken. In de “Nota Hengelsport per 1-1-2018” wordt namelijk expliciet aangegeven dat de wijzigingen ten aanzien van het ’s nachts hengelen worden gemaakt naar aanleiding van incidenten en klachten van omwonenden. In deze nota staat aangegeven dat in de praktijk Stadstoezicht niet permanent voor toezicht is ingeschakeld, maar wordt ingeschakeld op basis van klachten van bewoners over het hengelen op locaties waar dit niet is toegestaan. Het blijkt dat exact dit niet gebeurt en geen enkele handhaving plaatsvindt.

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen hebben wij hier de volgende vragen over aan het College:

  1. Is het College het met ons eens dat het onwenselijk is dat er niet conform vastgesteld beleid en APV wordt gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?

  2. Kan het College aangeven waarom er niet conform vastgesteld beleid en APV wordt gehandhaafd?

  3. Kan het College aangegeven welke inspanningen er zijn geleverd om de Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN) in te schakelen in verband met mogelijke capaciteitsproblemen bij stadstoezicht?

  4. Kan het College aangegeven waarom stadstoezicht te weinig capaciteit heeft om hun verantwoordelijkheden uit te voeren?

  5. Kan het College aangeven welke inspanningen er zijn verricht om het tekort aan capaciteit van stadstoezicht op te lossen?

  6. Is het College bereid om de capaciteitsproblemen op korte termijn op te lossen? Zo nee, waarom niet?

  7. Kan het College aangeven dat er bij het IJzeren Kind zo snel mogelijk regelmatig toezicht en handhaving plaats zal gaan vinden, mogelijk in samenwerking met de OBDN en politie? Zo nee, waarom niet?


Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c1e188fcfb0d4da58566c48b7e924bb0

2 https://denbosch.notubiz.nl/document/5526618/1#search=%22beleidsnota%20hengelsport%202018%22

3 https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scsr08.aspx/fSR08_Inleiding

4 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR616139


Indiendatum: 9 mei 2022
Antwoorddatum: 19 jul. 2022

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 9 mei 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Nachtvissen lJzeren Kind

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:


Vraag 1: Is het college het met ons eens dat het onwenseIijk is dat er niet conform vastgesteld beleid en APV wordt gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij nemen vissen regelmatig mee in de surveillance. We treden ook op, indien nodig. De sanctie is daarbij afhankelijk van de omstandigheden (waarschuwing of boete). Controles op nachtvissen zijn gelet op de diensttijden van onze handhavers, vooral in de zomermaanden, niet altijd mogelijk.

Vraag 2: Kan het college aangeven waarom er niet conform vastgesteld beleid en APV wordt gehandhaafd?

Antwoord: zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3: Kan het College aangeven welke inspanningen er zijn geleverd om de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) in te schakelen in verband met mogelijke capaciteitsproblemen bij stadstoezicht

Antwoord: Beide organisaties handhaven momenteel op vissen. We hebben ook regelmatig contact met de verschillende organisaties over handhaving in de natuur zoals vissen.

Vraag 4: Kan het college aangeven welke inspanningen er zj”n verricht om het tekort aan capaciteit van stadstoezicht op te lossen?

Antwoord: Op 3 november 2020 is tijdens de vergadering van de commissie bestuur gesproken over het aantal boa's en de taken waarop ze ingezet worden. Op 22 april 2021 is de commissie bestuur een discussienota over dit onderwerp besproken waarbij is besloten om het aantal handhavers incidenteel uit te breiden met 4. Door middel van het Bestuursakkoord 2022 wordt deze incidentele capaciteit structureel gemaakt. Daarnaast starten we een pilot waarin twee Ieefbaarheidsboa's zich voornamelijk op zwerfafval inzetten. Echter, er zal altijd aandacht nodig zijn voor capaciteit en prioritering. De vraag om handhaving zal altijd groter blijven dan de capaciteit.

Vraag 5: Kan het College aangeven welke inspanningen er zijn verricht om het tekort aan capaciteit van stadstoezicht op te lossen?

Antwoord: zie antwoord vraag 4

Vraag 6: Is het College bereid om de capaciteitsproblemen op korte termijn op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: zie antwoord vraag 4

Vraag 7: Kan het College aangeven dat er bij het lJzeren Kind zo snel mogelijk regelmatig toezicht en handhaving plaats zal gaan vinden, mogelijk in samenwerking met de ODBN en politie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er wordt op dit moment al gehandhaafd door beide organisaties. Dit zullen we blijven doen. Ook nemen we de situatie rondom het ijzeren kind mee in het overleg dat tussen de verschillende betrokken organisaties gevoerd wordt.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg drs. J.M.L.N. Mikkers