Schrif­te­lijke vragen risico's en effecten van de honingbij


Indiendatum: 19 mei 2022

Den Bosch, 19 mei 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: risico’s en effecten van de honingbij

Geacht College,

Op 18 mei jl. is bekend geworden dat de gemeente Amsterdam, op basis van onderzoek1 van Stichting EIS, kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, concludeert dat het noodzaak is het aantal honingbijen terug te dringen2. De (overmatige) aanwezigheid van honingbijen verdringt namelijk wilde bijen en hommels, waarvan er veel met uitsterven bedreigd worden. De honingbij is ooit door de mens tot huisdier gemaakt vanwege zijn honing. ‘Hij is als de kip bij de vogels,’ in de woorden van David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit3. In Nederland komen 358 soorten bijen voor. De honingbij is er daar slechts één van, de rest zijn wilde bijen, verdeeld over hommels, zandbijen, metselbijen, wespbijen en nog veel meer groepen.

In eerder studies is het negatieve effect van de honingbij op wilde bijen en hommels reeds vele malen vastgesteld, er ontstaat namelijk een concurrentiestrijd om voedsel waarin wilde bijen en hommels het onderspit delven4. Doordat bestuiving door honingbijen minder effectief is dan wanneer dit wordt gedaan door wilde bijen en hommels lijdt ook de biodiversiteit hier onder. Plantensoorten die veel door de honingbijen worden bezocht hebben een lager reproductiesucces. Deze plantensoorten planten zich dus bij hoge dichtheden van honingbijen minder goed voort, met als gevolg op langere termijn dat de samenstelling van de vegetatie verandert5. De aanwezigheid van honingbijen leidt daarnaast ook tot overdracht van ziekteverwekkers (schimmels, parasieten, virussen) op wilde bijen en hommels, wat een negatief effect heeft op hommel- en wilde bijenpopulaties6.

Imkers zijn vaak met de beste bedoelingen begonnen met het houden van honingbijen, vaak vanuit volkstuinen of andere groene initiatieven. De impact van het houden van honingbijen kan echter wel, onbedoeld, een negatief effect hebben op wilde bijen en hommels. Dat wilde bijen en hommels ernstig bedreigd worden is overigens gevolg van meer zaken dan enkel het houden van honingbijen, de achteruitgang van de populaties is namelijk een optelsom van het verdwijnen van leef- en foerageergebied als gevolg van een verkleind habitat en vermesting en verzuring van de bodem (effect van stikstof) en gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, voornamelijk in de landbouw. (Overmatige) aanwezigheid van de honingbij heeft aanvullend hierop ook een negatief effect op wilde bijen en hommels. Naar aanleiding hiervan hebben wij aan het College de volgende vragen:

  1. Is het College het met ons eens dat het erg onwenselijk is dat (inheemse) wilde bijen en hommels uitsterven? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het College het met ons eens dat het (overmatig) houden van honingbijen in het algemeen een negatief effect heeft op ernstig bedreigde wilde bijen en hommels? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het College bereid om (te laten) onderzoeken of dat wilde bijen- en hommelpopulaties in Den Bosch, net zoals in Amsterdam, te lijden hebben onder (overmatige) aanwezigheid van honingbijen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1039&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

2 https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-strijd-tegen-honingbijen-registratiesysteem-en-verplichte-vergunning~b8a2c318/

3 https://www.newscientist.nl/nieuws/wilde-bij-verslaat-honingbij/

4 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222316

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.1641?cpetoc=#sec-1

https://www.nature.com/articles/s41598-018-27591-y

https://link.springer.com/article/10.1007/s00442-019-04576-w

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12263?campaign=wolacceptedarticle

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0189268

5 https://www.nature.com/articles/s41598-019-41271-5

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0189268

6 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/honingbij-besmet-wilde-hommel/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0189268

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen "nachtvissen" IJzeren Kind

Lees verder

Schriftelijke vragen ernstige luchtvervuiling – voortgang van verbetering luchtkwaliteit in Den Bosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer