Schrif­te­lijke vragen vervuiling en overlast door houtstook en -rook: wat kan de gemeente (nu al) doen


Indiendatum: 21 jul. 2022

Den Bosch, 21 juli 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: vervuiling en overlast door houtstook en -rook: wat kan de gemeente (nu al) doen

Geacht college,

Op 14 juli jl. organiseerde de GGD een webinar naar aanleiding van het recent uitgebrachte rapport1 over de luchtkwaliteit in Brabant. Naar aanleiding van dit rapport heeft de fractie van de Partij voor de Dieren u op 10 juni jl. reeds schriftelijke vragen gesteld. In het webinar van 14 juli jl. werd o.a. ook specifiek aandacht besteed aan het onderwerp houtstook en de nadelige gevolgen die houtstook heeft. De Partij voor de Dieren is dan ook blij met het beleidsstandpunt over pellet- en biomassaketels binnen de gemeente Den Bosch, namelijk dat het toepassen van een pellet- of biomassaketel als ruimteverwarmingsvoorziening in woningen/bedrijfspanden in de meeste gevallen (in ieder geval voor nieuwe situaties) ontraden wordt. Dit met twee redenen: schonere energie en luchtkwaliteit.

Houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven worden door particulieren nog veelvuldig gebruikt. Een vuurtje trekt nog altijd aan: het brengt gezelligheid of sfeer en daarnaast bestaat er het risico dat na de zomer, wanneer de temperatuur daalt, in verband met de hoge energieprijzen er door particulieren meer houtkachels gebruikt gaan worden. De particuliere houtstook is echter een grote vervuiler als het gaat om de kwaliteit van de lucht die wij allemaal inademen.

Vanuit het Schone Lucht Akkoord2 is houtstook een pijler waarop ingezet wordt. Naast de inzet van het stookalert en de stookwijzer is vanuit het Schone Lucht Akkoord gesignaleerd dat de kaders om op te treden tegen houtrookoverlast beperkt zijn. In zijn brief3 aan de Tweede Kamer van 30 maart 2022 kondigt de Staatssecretaris aan bezig met een actualisatie van het stappenplan “overlast van houtstook”, met als doel om een handreiking op te stellen met praktische toepasbare tips en opties om handhaving bij overlast vorm te geven. Antwoord op technische vragen van de Partij voor de Dieren wijst uit dat de gemeente Den Bosch in afwachting van dit stappenplan is om hier verdere uitvoering aan te geven. Onbekend is echter wanneer het stappenplan gereed zal zijn. Begin 2022 is echter reeds een handreiking over dit onderwerp in de vorm van een stappenplan4 gedeeld door de Stichting Houtrookvrij. Dit stappenplan erkent de beperkte mogelijkheden die er vanuit landelijke wetgeving momenteel bestaan voor gemeenten t.a.v. het voeren van een dwingend beleid t.a.v. houtstook en -rook, maar zet stapsgewijs de mogelijkheden uiteen die er wél zijn en de manier van communicatie hierover.

Vanuit de handreiking van Stichting Houtrookvrij worden er verschillende praktische acties uiteengezet die momenteel in onze gemeente nog niet worden uitgevoerd als wel wordt hier een manier van communiceren uiteengezet die nu nog niet in onze gemeente gebeurt. Een voorbeeld hiervan is de inzet van het stookalert en de stookwijzer, dit zijn middelen die ook in Den Bosch van toepassing zijn, maar waarover op de website van de gemeente niets over terug te vinden is. Ook is het de fractie van de Partij voor de Dieren niet bekend dat er op andere wijze door de gemeente Den Bosch over gecommuniceerd wordt.

Het is erg goed om te merken dat de gemeente Den Bosch positief staat tegenover het verminderen van houtstook en rookoverlast, wij zien echter dat er ook op dit moment al meer kan gebeuren voor een verbetering op dit vlak, namelijk door de uitvoer van de handreiking van Stichting Houtrookvrij. Het is goed dat er een actualisatie van het stappenplan “overlast van houtstook” op handen is, maar wij vinden het zonde van de tijd en de hiermee gepaard gaande vervuiling en overlast om op deze actualisatie van dit stappenplan te wachten, wanneer er reeds het stappenplan van Stichting Houtrookvrij voor handen is. Wij zien de acties vanuit het stappenplan als laaghangend fruit en zien het dan ook als een gemiste kans om hier niet nu al opvolging aan te geven. Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven waarom er tot op heden nog geen uitvoering/opvolging is gegeven aan het stappenplan van Stichting Houtrookvrij?
  2. Is het college bereid om, in afwachting van de actualisatie van het stappenplan “overlast van houtstook” opvolging en uitvoering te geven aan het stappenplan van Stichting Houtrookvrij? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/06/Onderzoek-luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-Brabant-2022-Rapport.pdf

2 https://open.overheid.nl/repository/ronl-ff5c8087-200a-4aa4-b76e-dac3b5c408fd/1/pdf/bijlage-1-schone-lucht-akkoord.pdf

3 https://open.overheid.nl/repository/ronl-ce8b1f924ad1bb5143b6f5a92a91b6a6f7a867a4/1/pdf/uitkomsten-verkenning-aanvullende-maatregelen-houtstook-en-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf

4 https://houtrookvrij.nl/wp-content/uploads/2022/01/gemeente-stookoverlast-te-verminderen-houtrookvrij.pdf

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen planning verkabeling hoogspanningslijnen

Lees verder

Schriftelijke vragen ecologische schade Bosch Parade 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer