Schrif­te­lijke vragen ecolo­gische schade Bosch Parade 2022


Indiendatum: 26 jul. 2022

Den Bosch, 26 juli 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: ecologische schade Bosch Parade 2022

Geacht college,

Afgelopen juni kon de Bosch Parade weer doorgang vinden. Ook dit jaar was dit weer een prachtig cultureel evenement en waren bezoekers enthousiast. Ondanks de magische beleving voor velen, blijkt dat er echter ook keuzes zijn gemaakt die nadelig zijn voor Bossche inwoners die wat minder betrokken zijn bij de feestelijke en culturele elementen van het evenement, namelijk dieren. Omwonenden trokken bij ons aan de bel, omdat zij concludeerden dat er, zonder dat hier bij hen iets over aangekondigd was, twee tribunes op het grasland van de oever aan de Westwal geplaatst zijn (oost-/centrum zijde Dommel). Hiervoor is de begroeien over de gehele oever, tot een meter of 40 ten noorden van de Willemsbrug, weggemaaid1. Omwonenden geven aan dat dit in de geschiedenis van het evenement nog nooit op deze manier is gebeurd en zij zijn dan ook verbaasd over de gang van zaken. Wij zijn hiervan geschrokken en hebben contact opgenomen met de ambtelijke organisatie voor opheldering van de situatie. Het ecologisch rapport, bijgevoegd in bijlage 1, dat wij hierop hebben ontvangen en aanvullende vragen hierover brengt een drietal knelpunten voor ons voort, waarvan wij hopen dat deze voor de toekomst kunnen worden opgelost en voorkomen.

1. Geconcludeerd en ook zo aangegeven door de ambtelijke organisatie is dat de oever van de Westwal is gemaaid. In het ecologisch rapport wordt onder 2.2 aangegeven dat twee tribunes zich op het grasland op de oever van de Westwal zullen bevinden. Onder 3.1.3 wordt aangegeven dat de watergang en de direct aangelegen oevers geen fysieke aantasting ondervinden. Nu blijkt dat dit dus toch is gebeurd, waar in het ecologisch onderzoek niet op kon worden geanticipeerd, omdat dit niet was aangegeven. Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat de overweging tot maaien van de begroeien is gemaakt, omdat dit valt onder beheermaatregelen en maatregelen die in het kader van beheer worden uitgevoerd, en dus niet vallen onder het begrip “fysieke aantasting” en dus niet getoetst (hoeven) worden. Omwonenden geven daarentegen aan dat het “normale” moment dat deze begroeiing wordt gemaaid altijd op het einde van of net na de zomer is. T.a.v. aanwezigheid van broedvogels wordt onder 4.5.4.4 “Conclusie vogels” aangegeven dat er een broedvogelcontrole zou moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan het evenement, om hier vervolgens passende maatregelen voor te kunnen nemen. Vanuit de broedvogelcontrole van 16 mei jl. worden geen bijzonderheden t.a.v. het gemaaide gebied aangegeven. Omwonenden geven echter aan dat er nesten van watervogels aanwezig waren en dat deze nesten verdwenen zijn met het maaien van de oever. Het broedseizoen2 van watervogels loopt van 1 april tot 15 augustus. Dat wil zeggen dat het maaien van de begroeiing midden in het broedseizoen is gebeurd, wat wij onzorgvuldig vinden. Vanuit de Wet natuurbescherming geldt het “nee, tenzij” principe3, dat wil zeggen dat de voorwaarden hieruit altijd gelden en wanneer beschermende maatregelen niet getroffen (kunnen) worden en er schade opgelopen kan worden door flora en/of fauna, de “nee” geldt voor de beoogde handelingen. Wanneer het achterwege laten van de handeling redelijkerwijs niet kan worden gevergd, dan dienen er noodzakelijke maatregelen getroffen te worden om de gevolgen te voorkomen, wanneer de gevolgen niet kunnen worden voorkomen dan moeten deze zo veel mogelijk worden beperkt of ongedaan gemaakt. Wij constatering dat het “nee, tenzij” principe ten aanzien van het maaien van de begroeiing niet is gehandhaafd, omdat er niet vanuit “nee, tenzij” maar vanuit “ja, mits” is gehandeld. Er bestond immers geen noodzaak om de oever te maaien en tribunes te plaatsen of om op deze locatie de Bosch Parade plaats te laten vinden, een andere locatie had ook gekozen kunnen worden voor tribunes of het gehele evenement of er hadden minder tribunes geplaatst kunnen worden. Eerdere jaren was het evenement immers nog kleinschaliger. Hierover hebben wij dan ook de volgende vragen:

  • Bent u het met ons eens dat het maaien van de begroeiing midden in het broedseizoen van watervogels onverantwoord is en indruist tegen het “nee, tenzij” principe van de Wet natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?
  • Waarom is deze plaats voor de tribunes gekozen? Uit technische vragen blijkt dat er enkel een afweging tussen de oost- en de westoever is gemaakt. Waarom is er niet gekozen voor een andere optie c.q. locatie van de tribunes of het volledige evenement of waarom is er niet gekozen voor minder tribunes, situaties waarbij niet gemaaid hoefde te worden en ecologische verstoring niet aan de orde zou zijn, zeker vanuit het “nee, tenzij” principe?
  • Gaat u er voor zorgen dat het maaien van de begroeiing aan de oever van de Dommel in het broedseizoen niet meer plaatsvindt en dat hier dan ook volgend jaar met de Bosch Parade rekening mee wordt gehouden en een andere oplossing voor de tribunes of de volledig locatie van het evenement gevonden wordt? Zo nee, waarom niet?

2. In het ecologisch rapport wordt onder 4.5.4 aangegeven dat onder de Willemsbrug ten zuiden van het plangebied een nestkast van de grote gele kwikstaart is aangetroffen en door gebruikstekenen niet kan worden uitgesloten dat deze nestkast gebruikt wordt. Om verstoring van de nestplaats van de grote gele kwikstaart te voorkomen dient er niet te worden gevaren onder de Willemsbrug, zo wordt in het rapport aangegeven. Omdat de soort gevoelig is voor verstoring wordt er in het ecologisch rapport aangegeven dat er een 25 meter brede verstoringsvrije zone ingesteld dient te worden. Vanuit de broedvogelcontrole van 16 mei jl. is dit bijgesteld, hierin wordt namelijk aangegeven dat er onder de Willemsbrug zeker vier kasten voor de grote gele kwikstaart aanwezig zijn. Er zijn toen geen kwikstaarten gezien of gehoord, maar er zaten veel gebruikstekenen op de kasten. Omdat er geen kwikstaarten zijn waargenomen en hier normaal ook pleziervaart langs komt, is het advies om onder de Willemsburg alleen te varen zonder geluid. Aangegeven is dat vanwege de gevoeligheid van de soort er pas op 25 meter afstand vanaf de kasten gevaren kan worden met geluid. Regulier, buiten de Bosch Parade om, zijn er echter geen voorzorgsmaatregelen voor de broedlocaties van deze vogel. Vanuit technische vragen wordt namelijk aangegeven dat de Willemsbrug is ontsloten voor wandelaars, recreatievaart en vissers, dit regulier gebruik is onderdeel van de omgeving van deze nestkasten. Er wordt aangegeven dat dit de omstandigheden zijn waaronder de gebruikssporen zijn ontstaan en aanvullende bescherming dan ook niet nodig is. Het bevreemdt onze fractie echter dat er zo gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan het externe ecologische advies. Daarnaast heeft tijdens de coronaperiode de omgang met de Dommel er erg anders uitgezien dan op dit moment, in de “coronaperiode” hebben er geen boten met luide muziek rondgevaren zoals nu weer het geval is, wat het gebruik van de nestkasten beïnvloed kan hebben.

  • Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is om tegen het advies van het ecologisch onderzoek in de nestlocaties van de grote gele kwikstaart te kunnen laten verstoren met luid geluid? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om t.a.v. volgende broedseizoenen van de grote gele kwikstaart, dat loopt van eind april t/m juli, aanvullende maatregelen te nemen t.a.v. geluidsverstoring onder de Willemsbrug? Zo nee, waarom niet?

3. Wij willen benadrukken dat wij de Bosch Parade een gewaardeerd evenement vinden. Hierbij willen we echter wel de kanttekening plaatsen dat de locatie van het evenement een gebied betreft met bestemmingsplan5 water en niet primair een evenementen locatie is. T.a.v. van de bestemming “water” wordt aangegeven dat de bestemming o.a. primair dient “voor de instandhouding en ontwikkeling van natuurlijke en ecologische functies en voorzieningen en watersystemen, zodanig dat voor fauna, en in voorkomende gevallen ook flora, verbindingen ontstaan tussen natuur- en/of natuurontwikkelingsgebieden en herstel van watersystemen, in ieder geval ter plaatse van de aangegeven aanduiding 'ecologische verbindingszone”. Wanneer wij dan ook constateren dat de natuur aan een evenement wordt aangepast en hier dan ook nadeel van ondervindt in plaats van dat het evenement wordt aangepast om er voor te zorgen dat er geen schade aan de natuur plaatsvindt, hiermee tegen het bestemmingsplan in wordt gegaan, dan hopen wij door dit aan te kaarten dat in de toekomst zowel cultuur en evenement doorgang kan vinden, als wel de natuur hier niet meer onder hoeft te lijden. Hierover hebben wij de volgende vraag:

  • Hoe gaat u er t.a.v. de toekomst voor zorgen dat er met de Dommel in lijn met het bestemmingsplan wordt omgegaan, dat wil zeggen, “voor de instandhouding en ontwikkeling van natuurlijke en ecologische functies en voorzieningen en watersystemen, zodanig dat voor fauna, en in voorkomende gevallen ook flora, verbindingen ontstaan tussen natuur- en/of natuurontwikkelingsgebieden en herstel van watersystemen, in ieder geval ter plaatse van de aangegeven aanduiding 'ecologische verbindingszone”?

Wij kijken uit naar uw reactie en een mooie natuur- en diervriendelijke Bosch Parade in 2023.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Bijlages:

1 Foto voor het maaien: afbeelding: voor het maaien

Foto na het maaien: afbeelding: na het maaien

2https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/veelgestelde-vragen-vogels-en-de-wet#vraag286

3 Wet natuurbescherming artikel 1.11: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01

4 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0796.0002067-1401/r_NL.IMRO.0796.0002067-1401_2.15.html