Schrif­te­lijke vragen planning verka­beling hoog­span­nings­lijnen


Indiendatum: 12 jul. 2022

Den Bosch, 12 juli 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: Planning verkabeling hoogspanningslijnen

Geacht College,

29 juni jongstleden is een nieuw advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd. De Gezondheidsraad concludeert dat er een associatie bestaat tussen leukemie bij volwassen en de nabijheid van hoogspanningslijnen1. Eerder werd een associatie tussen hoogspanningsleidingen en leukemie bij kinderen al vastgesteld2. Op basis van dit eerdere onderzoek door de Gezondheidsraad over leukemie bij kinderen wordt door het rijk geadviseerd om een minimale afstand te hanteren tussen de hoogspanningslijnen en langdurig verblijf van kinderen. Voor de lijnen met een spanning van 150 kV, zoals in ‘s-Hertogenbosch, geldt een geadviseerde afstand van 55 tot 80 meter. De Gezondheidsraad ziet de nieuwe conclusies over de associatie tussen hoogspanning en leukemie bij volwassen als extra argument voor het voorzorgsprincipe om afstand te hanteren tussen deze lijnen en langdurige verblijfplaatsen zoals woningen en scholen .

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch ligt een bovengronds hoogspanningstracé van zo’n 7,5 km waarbij circa 1.600 woningen en vier scholen binnen de magneetveldzones van 0,4 microtesla liggen3. In 2019 is besloten om deze lijnen daarom te verkabelen (onder de grond te leggen)4.

Uit technische vragen van Partij voor de Dieren blijkt dat begin 2023 onderzoek wordt uitgevoerd naar geschiktheid van het tracé voor verkabeling en dat het drie tot vier jaar duurt voor het maken van een ontwerp, nodige ruimtelijke procedures, afspraken met grondeigenaren, regelen van de nodige vergunningen tot de oplevering én het in werking hebben van het ondergrondse tracé.

Afbeelding: voor verkabeling aangewezen hoogspanningstracés

Figuur: de paarse delen (7,5 km van de 23 km) zijn voor verkabeling aangewezen hoogspanningstracés

Uit de technische vragen van de Partij voor de Dieren blijkt ook dat de netbeheerder TenneT op dit moment prioriteert voor diverse werken in het land, onder andere door de toegenomen druk op het elektriciteitsnet. Het is daarom mogelijk dat het besluit van TenneT om te prioriteren ook gevolgen heeft voor het verkabelingsproject binnen ’s-Hertogenbosch, dit mede vanwege de problemen met de leveringszekerheid voor bedrijven.

Op basis van de bovenstaande feiten heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het nieuwe onderzoek en advies van de Gezondheidsraad?1

2. Onderschrijft het college de door de Gezondheidsraad vastgestelde associatie tussen leukemie bij kinderen en volwassenen en nabijheid van hoogspanningslijnen? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft de huidige netwerkcongestie en bijkomende druk op de werkzaamheden door netwerkbeheerder TenneT gevolgen voor de planning van de verkabeling in ‘s-Hertogenbosch?

4. Zal het college bij de netwerkbeheerder sturen op het geven van prioriteit voor verkabeling boven het aansluiten van nieuwe bedrijven? Zo nee, waarom niet en op welke prioritering stuurt het college dan wel aan in gesprekken met de netbeheerder?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Rick van de Pol

Eileen Samshuijzen

1 https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/straling/documenten/adviezen/2022/06/29/advies-hoogspanningslijnen-en-gezondheid-kanker-bij-volwassenen

2 https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/straling/documenten/adviezen/2018/04/18/hoogspanningslijnen-en-gezondheid-deel-i-kanker-bij-kinderen

3 https://denbosch.notubiz.nl/document/7541679/1#search=%22verkabelen%22

4 https://denbosch.notubiz.nl/document/8046601/1#search=%22verkabelen%22Indiendatum: 12 jul. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 12 juli 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Planning verkabeling hoogspanningslijnen. Over de vertraging in de beantwoording van uw vragen is met u contact geweest.


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:Vraag 1:

Is het college bekend met het nieuwe onderzoek en advies van de

Gezondheidsraad?

Antwoord:

Ja, wij zijn hiermee bekend. Nieuwe onderzoeken in de woonomgeving laten nu ook aanwijzingen zien van een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij volwassenen. In 2000 concludeerde de Gezondheidsraad al dat er aanwijzingen zijn dat kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen mogelijk een hogere kans hebben om leukemie te krijgen. Op basis hiervan geldt (sinds 2005) een voorzorgsbeleid bij nieuwe ontwikkelingen, met als uitgangspunt het voorzorgsbeginsel. Dit voorzorgsbeleid houdt in dat nieuwe woningen en scholen (uit voorzorg) op voldoende afstand van bovengrondse hoogspanningslijnen dienen te worden bestemd. Gemeente ’s-Hertogenbosch past dit voorzorgsbeleid toe.

Vraag 2:

Onderschrijft het college de door de Gezondheidsraad vastgestelde associatie tussen leukemie bij kinderen en volwassenen en nabijheid van

hoogspanningslijnen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, dat wordt onderschreven. De gemeente volgt daarom ook het geldende

voorzorgsbeleid op basis van het voorzorgsbeginsel.www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


Vraag 3:

Heeft de huidige netwerkcongestie en bijkomende druk op de werkzaamheden door netwerkbeheerder TenneT gevolgen voor de planning van de verkabeling

in ‘s-Hertogenbosch?

Antwoord:

Op dit moment prioriteert TenneT diverse werken in het land. Het is goed mogelijk dat het besluit van TenneT om te prioriteren ook gevolgen heeft voor het verkabelingsproject binnen ’s-Hertogenbosch. Bij de prioritering staat voor TenneT de waarborging van de leveringszekerheid van stroom naar huishoudens en bedrijven voorop. Dit is een wettelijke plicht.

Overigens vinden de gesprekken en overleggen met TenneT over de verkabeling zonder vertraging plaats. De haalbaarheidsstudie naar mogelijke ondergrondse tracés is inmiddels opgestart.

Vraag 4:

Zal het college bij de netwerkbeheerder sturen op het geven van prioriteit voor verkabeling boven het aansluiten van nieuwe bedrijven? Zo nee, waarom niet en op welke prioritering stuurt het college dan wel aan in gesprekken met de

netbeheerder?

Antwoord:

Waarborging van de leveringszekerheid van stroom aan particulieren en bedrijven is voor TenneT een wettelijke plicht. Het voldoen aan deze verplichting heeft daarmee logischerwijs voor TenneT prioriteit.

De wens en wil van verkabeling binnen een zo kort mogelijke termijn is TenneT bekend. Samen met TenneT zijn we inmiddels gestart met de haalbaarheidsstudie van dit project. Gedurende het proces sturen wij op

continuering en vlotte doorloop hiervan.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.