Amen­dement: ener­gie­toe­zicht volgens Bossche standaard


28 februari 2023

Amendement: energietoezicht volgens Bossche standaard

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 28 februari 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Vaststelling zienswijze Kadernota 2024 ODBN’ (registratienummer 14633855), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 13 februari 2023;

Constaterende dat:

  • uitvoering van het energietoezicht tot op heden een verantwoordelijkheid van de gemeente is t.a.v. de lichtere categorieën bedrijven;
  • uitvoering van het energietoezicht tot op heden een verantwoordelijkheid van de ODBN is t.a.v. de zwaardere categorieën bedrijven;
  • met invoering van de Omgevingswet de volledige handhaving van het energietoezicht bij de ODBN komt te liggen;
  • in de zienswijze wordt aangegeven “De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet om dit toezicht vorm te geven en heeft hiervoor een uitvoeringsstrategie gekozen. Bij de overdracht van deze taak willen wij graag afspraken maken over de wijze waarop de ODBN deze taak conform onze strategie kan uitvoeren.”.

Overwegende dat:

  • met deze strategie in hoofdzaak de Landelijke handhavingsstrategie wordt bedoeld;
  • de gemeente Den Bosch hiermee geen unieke strategie heeft, echter wel een eigen manier van uitvoering hiervan;
  • onder gemeentelijke handhaving van het energietoezicht de afgelopen jaren een handvol voornemens last onder dwangsom zijn verzonden en dit in twee gevallen heeft dit geleid tot het invorderen van een dwangsom waarna de overtreding is verholpen;
  • de ODBN de afgelopen jaren geen voornemens last onder dwangsom heeft verzonden;
  • dit de suggestie wekt dat het mogelijk is dat de uitvoering van het energietoezicht dat door de gemeente Den Bosch wordt uitgevoerd voortvarender is dan het energietoezicht dat door de ODBN wordt uitgevoerd.

Besluit:

de zienswijze Kadernota 2024 ODBN vast te stellen, met dien verstande dat “Bij de overdracht van deze taak willen wij graag afspraken maken over de wijze waarop de ODBN deze taak conform onze strategie kan uitvoeren.” wordt gewijzigd in:

Bij de overdracht van deze taak willen wij graag afspraken maken over de wijze waarop de ODBN deze taak conform onze strategie en voortvarende operationele toepassing hiervan kan uitvoeren en dit breder kan implementeren binnen de bestaande basistaken energietoezicht.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD