Motie: begrens de groei van zonne­velden


28 februari 2023

Motie: begrens de groei van zonnevelden

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 28 februari 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Ruimtelijke onderbouwing zonneveld Graafsebaan Rosmalen’ (registratienummer 14627807), gehoord de discussie in de commissie Omgeving van 14 februari 2023;

Constaterende dat:

  • omtrent het tot uitvoering brengen van de Bossche RES-opgave tot 2030 de gemeenteraad heeft vastgesteld dat 50ha zonneveld gerealiseerd zal worden buiten de duurzame polder;
  • in de commissie Omgeving d.d. 14 februari 2023 de portefeuillehouder ten aanzien van de gewenste oppervlakte zonnevelden te realiseren in de gemeente Den Bosch heeft aangegeven: “We beogen 50ha zonnevelden, dat is het kader van uw raad, (…), dus we gaan voor 50ha, niet meer en liever ook niet minder in het kader van de RES-doelstelling.”.

Overwegende dat:

  • grond schaars is en er momenteel al weinig grond is voor natuur en woningbouw;
  • landbouwgrond bedoeld is voor duurzame landbouw voor menselijke consumptie, natuurontwikkeling en woningbouw;
  • voor opwek van zonne-energie nog vele daken onbenut zijn, daken die de komende jaren hiervoor benut kunnen en moeten gaan worden;
  • veel mogelijkheden om energie te besparen nog niet benut zijn, kansen die de komende jaren benut kunnen en moeten gaan worden.

Spreekt uit dat:

buiten de reeds afgesproken 50ha zonnevelden niet meer oppervlakte zonnevelden worden toegestaan in de gemeente Den Bosch, behalve wanneer dit op restgronden wordt uitgevoerd.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Hoeben

Socialistische Partij – Bram Roovers


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD