Amen­dement: in de pas met de Rijks­doelen – minimaal mee met de lande­lijke klimaat­am­bities


12 juli 2022

Amendement: in de pas met de Rijksdoelen – minimaal mee met de landelijke klimaatambities

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Zienswijze concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2023 Regio Noordoost Brabant (RNOB)’ (registratienummer 13921066), gehoord de discussie in de commissie Bestuur van 30 juni 2022;

Constaterende dat:

  • als huidige CO2 reductieopgave voor 2030 voor de regio Noordoost Brabant in het jaarplan conform de huidige RES 1.0 een reductie van 49% t.o.v. 1990 wordt aangegeven;
  • in het regeerakkoord echter een aanscherping van het CO2 reductiedoel is afgesproken naar tenminste 55% reductie in 2030, maar gericht wordt op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030;
  • op korte termijn deze wijziging in de Klimaatwet wordt verwacht;
  • in de RES 2.0 die volgend jaar gereed moet komen deze nieuwe cijfers leidend zullen zijn.

Overwegende dat:

  • de RNOB volgens het jaarplan het platform biedt voor het overleg over en het maken van de regionale afspraken over de RES;
  • er regionaal behoorlijke problemen zijn bij het halen van de huidige reductiedoelstellingen;
  • het daarom belangrijk is dat er in RNOB verband zo snel mogelijk wordt gesproken over de wijze waarop deze nieuwe aangescherpte reductiedoelen in de regio gehaald kunnen worden.

Wijzigt het besluit

Door aan het besluit de volgende zinsnede toe te voegen:

,met dien verstande dat na “Binnen de regionale opgave ‘vitale leefomgeving’ gaan wij graag in gesprek met de andere regiogemeenten om de klimaatopgave nog meer gezamenlijk op te pakken dan op dit moment gebeurt. De RES moet meer zijn dan alleen de invulling van ieders eigen opgave.” de volgende zin wordt toegevoegd:

Hierbij moet nadrukkelijk worden voorgesorteerd op het het nieuwe landelijke doel van een reductie in 2030 van tenminste 55% CO2 reductie t.o.v. 1990, waarbij om dit doel zeker te halen een hogere ambitie van een reductie van 60% wordt gehandhaafd. Dit om als lokale overheden in de pas met de landelijke overheid te lopen, evenredig bij te kunnen dragen aan de CO2 reductie en onze kansen om dit doel als RNOB te behalen zo groot mogelijk te maken door gebruik te maken van onze gebundelde krachten van de RNOB.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD