Een betere wereld begint in Den Bosch


De beste plek om de wereld te verbeteren is dichtbij huis, in onze eigen gemeente. Den Bosch kan en moet zelf veel doen, maar kan het niet alleen. De gemeente moet zich stevig gaan verzetten tegen de laksheid van de Rijksoverheid om klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit echt aan te pakken. Tegelijkertijd worden lokaal de nodige maatregelen genomen.

 • Den Bosch roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit. Er komt een ambitieus klimaatplan met bijbehorend budget. Er komen concrete, afrekenbare tussendoelen en snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen te worden. Ook wordt er een biodiversiteitsherstelplan opgesteld.
 • Uiterlijk in 2030 is Den Bosch klimaatneutraal en zet het zich in op herstel van biodiversiteit en behouden, beschermen en uitbreiden van robuuste en verbonden natuur.
 • Er komt een wethouder voor Klimaat & Biodiversiteit.
 • Al het beleid wordt getoetst op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf, waarin de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven.
 • De gemeente heeft deskundige werknemers in dienst op het gebied van klimaat, dierenwelzijn, milieu, natuur, maatschappelijk verantwoord inkopen en biodiversiteit. Deze kennis wordt actief gedeeld met partners en netwerken van de gemeente.
 • Den Bosch eist scherpere wettelijke maatregelen van het Rijk, waaronder strengere uitstooteisen voor bedrijven en natuurinclusieve en energiepositieve nieuwbouw. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om vervuilende bedrijven aan te pakken en te weren.
 • Er komt een expertisecentrum Biodiversiteit en Duurzaamheid waar inwoners en bedrijven gratis en onafhankelijk advies kunnen vragen.
 • Den Bosch heeft medewerkers beschikbaar die huurders ondersteunen bij het laten aanbrengen van energiebesparende maatregelen, dit in overleg met de verhuurder of desnoods met tussenkomst van de huurcommissie. Woningeigenaren, VvE's en bedrijven kunnen via de website/loket van gemeente worden verwezen naar energie-adviseurs in de regio.
 • Een team van deskundige en inspirerende klimaatcoaches staat klaar om inwoners en bedrijven te informeren, te enthousiasmeren en te helpen bij verduurzaming. Zij verstrekken gratis energiescans en meten de ecologische voetafdruk van inwoners en bedrijven.
 • Iedere wijk en dorp heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de gemeente in samenwerking met inwoners en relevante partners per wijk een concreet transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden. De proeftuinen voor de warmtetransitie waaronder 't Zand en de Buitenpepers worden uitgebreid naar de overige wijken en dorpen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden.
 • De transitie naar een klimaatneutraal Den Bosch in 2030 geven we samen vorm. De gemeente stelt een, geloot en representatief voor inwoners van de gemeente, burgerberaad in waarbij inwoners, met ondersteuning van experts en creatievelingen, het gemeentebestuur adviseren over het klimaatbeleid. Deelnemers worden hiervoor zeer billijk betaald.
 • Er komt een informatief kunstwerk, bijvoorbeeld een CO2-bespaarmeter op een opvallende plek, gemaakt door een Bossche kunstenaar in samenwerking met klimaatwetenschappers.
 • De gemeente maakt zich hard om de asfaltcentrale aan de Veemarktkade zo spoedig mogelijk te sluiten. De centrale is vervuilend, stoot schadelijke stoffen uit en staat te dicht bij woonwijken zoals de Kruiskamp, de Schutkamp, Boschveld en Orthen.
 • Autoverschrotingsbedrijf AVI wordt zo snel mogelijk gesloten in verband met veelvuldig voorkomende branden die milieuschade veroorzaken en de volksgezondheid in gevaar brengen.

Het standpunt Een betere wereld begint in Den Bosch is onderdeel van: Een groen en leefbaar Den Bosch Klimaatrechtvaardigheid