Motie: de Bossche jaar­wis­seling – samen, veiliger en gezel­liger


12 juli 2022

Motie vreemd aan de orde van de dag

De Bossche jaarwisseling – samen, veiliger en gezelliger

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 12 juli 2022,

Constaterende dat:

  • consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling een gevaar is voor de veiligheid van hulpverleners, burgers, dieren, natuur en milieu;
  • volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid de jaarwisseling zelfs de gevaarlijkste nacht van het jaar is;
  • veel organisaties op het gebied van gezondheid, veiligheid, dieren, natuur en milieu, zoals bijvoorbeeld de GGD, de Dierenbescherming, de Landelijke uisHHuisartsenvereniging, Natuurmonumenten en verschillende ziekenhuis, pleiten voor alternatieven voor consumentenvuurwerk.

Overwegende dat:

  • maatschappelijk de behoefte bestaat aan meer veiligheid tijdens de jaarwisseling;
  • in Den Bosch onder inwoners echter geen overeenstemming is hoe dat het best bereikt kan worden;
  • ondergetekenden de mogelijkheid zien om inwoners te stimuleren, faciliteren en de weg te tonen naar een veiligere manier van het vieren van de jaarwisseling;
  • er prachtige alternatieven voor (consumenten)vuurwerk bestaan in de vorm van bijvoorbeeld laser- en droneshows;

Verzoekt het college:

de raad een voorstel voor te leggen voor de viering van de jaarwisseling 2022-2023, dat inhoudt:

  1. op één of meerdere locaties een openbare viering van de jaarwisseling d.m.v. bijvoorbeeld een professionele drone en/of lasershow;
  2. dit als pilot te behandelen, deze pilot te evalueren en op basis van de uitkomsten tot nadere besluitvorming te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Volt – Arjen van Silfhout

De Bossche Groenen – Judith Hendrickx


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, GroenLinks, D66, VVD