Amen­dement: Innovatie Kwartier maat­schap­pelijk relevant


20 september 2023

Amendement: Innovatie Kwartier maatschappelijk relevant

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 20 september 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘kaders datastad’ (registratienummer 15187343), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 4 september 2023;

Constaterende dat:

 • de vestigingsvoorwaarden voor het Innovatie Kwartier inhouden dat het bedrijf:
 1. data als een wezenlijk onderdeel hanteert voor het product of de service;
  • vernieuwend/innovatief is in het product of de service;
  • actief wil meewerken en bijdragen aan het ontwikkelen en groeien van het ecosysteem IKDB.
  • in de vestigingsvoorwaarden voor het Innovatie Kwartier maatschappelijke relevantie ontbreekt;
  • de noodzaak van maatschappelijke relevantie in de programmalijn innovatieve data-economie echter wel staat onderschreven.

  Overwegende dat:

  • ict een bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
  • een groot deel van het dataverbruik echter niet ten doel heeft het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
  • ruimte voor bedrijven in de ict- en data-sector in het Innovatie Kwartier bedoeld zou moeten zijn voor organisaties die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, in lijn met de programmalijn innovatie data-economie.

  Besluit:

  Het dictum van het raadsvoorstel als volgt aan te vullen: , met dien verstande dat de voorwaarden voor vestiging in het innovatiekwartier worden aangevuld met:

  • maatschappelijk relevant is en hiermee een wezenlijke bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

  Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

  De Bossche Groenen – Will Hoeben

  Socialistische Partij – Cecile Visscher


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen