Koester onze natuur


De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor natuur en biodiversiteit. Helaas is de realiteit het tegenovergestelde. Bomen worden nog steeds op grote schaal gekapt. Een boom haalt CO2 uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag.

 • We zorgen voor meer natuur in en om gemeente. Verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied worden aangelegd of versterkt. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen.
 • Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Den Bosch ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Niet bouwen in het groen! Om Den Bosch leefbaar te houden koesteren we het bestaande groen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen wordt altijd evenredig extra groen aangelegd. Bij de renovatie of aanpassingen van wijken wordt er meer groen aangelegd. In het groen wordt niet gebouwd, in het Prins Hendrikpark en Annapark wordt dan ook niet gebouwd.
 • Kappen met kappen! We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan. De herplantplicht voor elke gekapte boom wordt aangescherpt en dit wordt strikter gehandhaafd. Illegale kap wordt zwaarder beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.
 • Den Bosch laat bij ruimtelijke ontwikkeling ecologisch onderzoek niet enkel uitvoeren in het kader van de Wet Natuurbescherming, maar ook in breder perspectief: een verkenning van overige plaatselijke natuurwaarden. In het ontwerpproces is expliciete aandacht voor kansen en bedreigingen voor plaatselijke natuurkwaliteit.
 • Meten is weten. Daarom onderzoekt Den Bosch jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kan worden.
 • Er worden geen verstorende activiteiten gepland in of nabij natuurgebieden.
 • Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Er komen mensvrije zones in natuurgebieden in en om de stad. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen.
 • Den Bosch erkent ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur en ecosystemen en bewaakt dit voor Den Bosch.
 • Natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. We erkennen de principes van rechten voor de natuur en willen onderzoeken of we in Den Bosch, net als op plekken in andere landen, de natuur echt eigen rechten kunnen geven, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid.
 • Het Sparrenburgbos wordt aangekocht door de gemeente om het gebied veilig te stellen van bebouwing en zodat de natuur verder ontwikkeld kan worden zoals beoogd in de natuurvisie en al is uitgevoerd in het omliggende gebied dat in bezit van de gemeente is.
 • De platanen naast het spoor aan de Boschveldweg worden niet gekapt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws