Motie: grote daken, grote slagen: meer sturen op en inzicht in zon op dak bedrijven


8 november 2022

Motie: grote daken, grote slagen: meer sturen op en inzicht in zon op dak bedrijven

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 20 oktober 2022;

Constaterende dat:

  • in de conceptbegroting 2023 het aantal geadviseerde bedrijven over grootschalig zon-op-dak is opgenomen;
  • in de conceptbegroting 2023 t.a.v. het aantal zonnevelden en windmolens het aantal verleende vergunningen is opgenomen.

Overwegende dat:

  • als reden voor het opnemen van een indicator voor grootschalig zon-op-dak het aantal geadviseerde bedrijven i.p.v. verleende vergunningen of aantal gerealiseerde vierkante meters zon-op-dak wordt aangegeven dat veel bedrijven geen grootschalig zon-op-dak kunnen realiseren in verband met de huidige beperkte netcapaciteit;
  • er momenteel voor bedrijven weer netcapaciteit is voor nieuwe aansluiting voor teruglevering op het net;
  • bij aansluiting voor bedrijven het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt” geldt;
  • deze manier van aansluiting van bedrijven in verband met beperkte netcapaciteit in de toekomst waarschijnlijk ook op deze manier zal werken, waar er van tijd tot tijd netcapaciteit ontstaat voor nieuwe aansluitingen;
  • het noodzakelijk is dat bedrijven op het moment van netcapaciteit er klaar voor zijn om hier een aanvraag voor te doen.

Spreekt uit dat:

  • het van groot belang is dat de gemeente t.a.v. een succesvolle uitvoering van de energietransitie een sturende rol neemt in het realiseren van grootschalig zon-op-dak bij bedrijven;
  • het voor de gemeenteraad noodzakelijk is om inzicht te hebben in de juiste indicatoren om haar controlerende rol uit te kunnen voeren.

Verzoekt het college:

per 2024 in plaats van de indicator of aanvullend op de indicator “Aantal geadviseerde bedrijven over grootschalig zon-op-dak” een indicator op te nemen die inzicht biedt in het aantal verleende vergunningen voor en/of het aantal gerealiseerde vierkante meters grootschalig zon-op-dak;

bedrijven actief te sturen op de wijze van aansluiten op het net i.v.m. de van tijd tot beschikbaar zijnde netcapaciteit, zodat bedrijven hier tijdig op in kunnen spelen.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Will Houben


Status

Aangehouden

Voor

Tegen