Motie: geen biomas­sa­ver­branding in ‘s-Herto­gen­bosch


8 november 2022

Motie: geen biomassaverbranding in ‘s-Hertogenbosch

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 20 oktober 2022;

Constaterende dat:

  • de gemeente ‘s-Hertogenbosch het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend, om de luchtkwaliteit in ‘s-Hertogenbosch te verbeteren;
  • de gemeente ‘s-Hertogenbosch als ambitie heeft gesteld in 2045 klimaatneutraal te zijn;
  • in de conceptbegroting van 2023 is opgenomen dat € 900.000 wordt besteed aan nieuwe kachels voor de biomassacentrale;
  • de gemeente ‘s-Hertogenbosch contracten heeft met derden voor het gebruik van de warmte van de biomassacentrale.

Overwegende dat:

  • biomassacentrales CO2 uitstoten, wat bijdraagt aan de opwarming van de Aarde;
  • biomassacentrales fijnstof en stikstofoxiden uitstoten, welke bijdragen aan luchtvervuiling.

Verzoekt het college:

te onderzoeken wat ervoor nodig is om de investering in de biomassacentrale te voorkomen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:

  1. het stoppen van de contracten voor de warmte van de biomassacentrale;
  2. het repareren van de kachels zodat deze meegaan tot het einde van de lopende contracten.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Verworpen

Voor

PVV, VOOR Den Bosch, SP, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD