Motie: keuze­vrijheid om gezond te eten maakt het feest compleet


8 november 2022

Motie: keuzevrijheid om gezond te eten maakt het feest compleet

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469), gehoord de discussie in de commissie Sociaal van 19 oktober 2022;

Constaterende dat:

  • in de concept begroting 2023 staat aangegeven dat het een doel is dat inwoners van de gemeente Den Bosch gezond zijn en een gelijke kans op gezondheid hebben;
  • in de Bossche Duurzaamheidsrichtlijn Evenementen voeding slechts een zeer beperkt onderdeel hiervan is en deze richtlijn geen onderdeel van de APV is, daarmee geen onderdeel van de evenementenvergunning en er dan ook geen juridische verplichting aan vast zit.

Overwegende dat:

  • keuzevrijheid voor gezond eten en drinken enkel kan bestaan wanneer de keuze voor gezond eten en drinken even makkelijk is als de keuze voor ongezond eten en drinken;
  • een gelijke kans op gezondheid enkel kan bestaan wanneer actief gestuurd wordt op aanbod van gezond eten en drinken;
  • op evenementen overwegend ongezond eten en drinken aanwezig is;
  • de gemeente middels de evenementenvergunning gemakkelijk de mogelijkheid heeft om te sturen op voldoende aanbod van gezond eten en drinken.

Spreekt uit dat:

  • een consistent aanbod van gezond eten en drinken van belang is om inwoners te stimuleren hier voor te kiezen en het dagdagelijkse keuzegedrag hierop aan te passen;
  • persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid qua voeding enkel gegeven kan worden wanneer het aanbod er naar is om keuzes te maken.

Verzoekt het college:

als voorwaarde voor de evenementenvergunning voor A en B evenementen verplicht te stellen dat een aanzienlijke deel van het voedselaanbod gezond is, dat wil onder andere zeggen laag in vet- en suikergehalte en plantaardig;

te borgen dat deze verplichting wordt opgevolgd.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD