Motie: maak het protocol voor hand­having van ener­gie­label C voor kantoren concreet


8 november 2022

Motie: maak het protocol voor handhaving van energielabel C voor kantoren concreet

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 20 oktober 2022;

Constaterende dat:

  • conform artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 hebben kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht minimaal energielabel C;
  • artikel 5.11 al sinds 2018 in het Bouwbesluit is opgenomen en vastgoedeigenaren daarom al meer dan 4 jaar de tijd hebben om hun kantoren te verduurzamen;
  • volgens het landelijke Energieakkoord voor bestaande gebouwen wordt gestreefd naar ten minste energielabel A in 2030;
  • er in gemeente ’s-Hertogenbosch circa 380 kantoren zijn die niet voldoen aan minimaal energielabel C op het moment van beantwoording van de technische vragen op de begroting voor 2023;
  • handhaving van de energielabels uitgevoerd moet worden binnen de kaders van de Landelijke Handhavingsstrategie maar deze strategie slechts algemeen van aard is.

Overwegende dat:

  • het voor het vertragen en stoppen van klimaatopwarming van groot belang is dat vastgoed wordt verduurzaamd;
  • niet alle vastgoedinvesteerders en -eigenaren hun vastgoed zullen verduurzamen als daar geen (financiële) consequenties tegenover staan;
  • een concreet handhavingsprotocol onze raad meer inzicht en controle kan geven in de voortgang van de handhaving van de energielabel C plicht.

Verzoekt het college:

  1. een concreet handhavingsplan op te stellen binnen de kaders van de Landelijke Handhavingsstrategie waarin is opgenomen wanneer bedrijven worden aangeschreven, wat vervolgstappen zijn bij verschillende verklaringen van vastgoedeigenaren waarom nog niet wordt voldaan aan de plicht en wanneer wordt overgegaan tot een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een bestuurlijke boete, een strafrechtelijke sanctie of verplichte sluiting van het kantoor;
  2. dit concrete plan in de tweede helft van 2023 aan de raad te presenteren.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Partij voor de Dieren, Volt, CDA, GroenLinks, De Bossche Groenen, D66, VVD

Tegen

PVV